allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Comments: 0   Views : 883

Zema energopatēriņa māja
Drukāts 2011-03-17 12:43  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

1

2

Sāremā, Kuresārē, tika uzbūvēta māja izmantojot AEROC produkcijas komplekso risinājumu, kas ir ļoti energoefektīva un pieder pēc enerģijas patēriņa pie visenergotaupīgākās A - klases. Visa virszemes ēkas daļa pilnībā tika uzbūvēta no AEROC produkcijas, bet papildus siltināšana tika izmantota vienīgi grīdas un jumta konstrukcijās. Ārsienas tika izbūvētas no AEROC EcoTerm Plus 500 blokiem ar plānkārtas apmetuma apdari. Šo bloku izcilā siltumizolācijas spēja ļauj būvēt viendabīgu bloku sienu bez papildus siltinajuma. Tāda unikāla iespēja - uzbūvēt siltu sienu tikai no viena materiāla - ir vienīgi blokiem AEROC EcoTerm Plus 375 un 500 (siltuma caurlaidības koeficients attiecīgi ir 0,22 un 0,17 W/m2K). AEROC gāzbetona izstrādājumu izmantošana visās virszemes konstrukcijās, ieskaitot pārsegumus un savietoto jumtu, nodrošina kompleksu risinājumu ar labu hermētiskumu (zemu gaiscaurlaidību) un bez termiskiem tiltiem. Šī ēka ir ar ļoti zemu enerģijas patēriņu, aprēķina energoefektivitātes primārās enerģijas patēriņš sastāda 90 kWh/m2 gadā, kas atbilst visaugstākajai enerģijas patēriņa A - klasei - līdz 120 kWh/m2 gadā, tajā skaitā apkures enerģijas daļa ir tikai 25 kWh/m2 gadā no kopējā aprēķinātā enerģijas patēriņa. Atgādinām, ka ET rādītājs (90 kWh/m2 gadā) atspoguļo kopējo ēkas primārās enerģijas patēriņu apkurei, karstajam ūdenim, sadzīves tehnikai un apgaismojumam. Ēkas aprēķina enerģijas patēriņa sadalījums ir parādīts publikācijas beigās gan vizuāli, gan skaitliski. Neskaitot ļoti labus energoefektivitātes rādītājus, ēka lieliski iederas apkārtējā arhitektoniski - vēsturiskajā vidē. Šī ēka tika uzprojektēta arhitektūras konkursa rezultātā; arhitekts Jurgen Lepper no arhitektu biroja Dimensioon OÜ. Tā kā zemes gabals atrodas vecpilsētas - vēsturisko pieminekļu aizsardzības joslas robežās, tad konkursā īpaša uzmanība tika pievērsta ēkas savietojamībai ar vēsturiski - arhitektonisko vidi. Ēkas apjomiem, to sadalījumam, aiļu proporcijām, detaļam un ārējai apdarei bija jāsaskan ar blakus esošiem vēsturiskajiem objektiem.  Ēkas konstrukcijās izmantojamie AEROC izstrādājumi ir ilustrēti zemāk esošajā attēlā. Ar celtniecības gaitu un foto galeriju, kas ilustrē mezglu risinājumus, var iepazīties šeit. Ar sienu mezglu, pamatu, pārsegumu un AEROC jumta izstrādājumu tehniskajiem rasējumiem var iepazīties šeit.

3

Zemā energopatēriņa AEROC mājas enerģijas aprēķina tehniskie rādītāji

Apkurināmā platība

165 m2

Ārsienas: AEROC EcoTerm Plus 500

203 m2

U-vērtība 0,17 W/m2K
Divslīpu jumts: AEROC 250 mm panelis + 200 mm siltumizolācija

97 m2

U-vērtība 0,15 W/m2K
Grīda XPS ar 100 mm siltumizolāciju

118 m2

U-vērtība 0,2 W/m2K
Logi Kalesy HTP-10

45 m2

U-vērtība 0,82 W/m2K
Ēkā ir siltās grīdas. Apkurei un sadzīves ūdens uzsildīšanai tiek
izmantots „gaiss - ūdens" tipa siltumsūknis
Mitsubishi PUHZ-HRP100YHA2
Apkures aprēķina koeficients 2,1
Ventilācijas sistēma Komfovent 400 REGO Siltuma atdeve 80%
Karstā sadzīves ūdens patēriņš 65,7 m3 gadā
Ēkas aprēķina gaiscaurlaidība n50 1,0/h

Zemāk mēs paskaidrosim pieeju izejas datu izvēlei energoaprēķinam, pie tam uzsvars tika likts uz koncepciju „kompleksais risinājums", jo ēkas enerģijas patēriņš sastāv no vairākām komponentēm. Ar gala rezultātu varam būt apmierināti tikai tajā gadījumā, ja visi enerģijas patēriņa faktori atrodas zem vienādas kontroles - neviens faktors nav aizmirsts un ne uz vienu netiek tērēti lieki līdzekļi. Projektējot konkrēto energotaupīgo māju tika ievēroti sekojošie faktori:

  • Mājas kompakts arhitektoniskais risinājums
  • Siltumnoturīgas ārējas norobežojošās konstrukcijas bez termiskiem tiltiem
  • Ventilācijas sistēma ar gaisa rekuperāciju
  • Minimālie enerģijas zudumi infiltrācijas dēļ, t.i., gaiscaurlaidības dēļ
  • Apkures sistēma ar augstu lietderības koeficientu

Lai nodrošinātu labu un patīkamu mikroklimatu, tika ievērotas sekojošas prasības:

  • Pietiekoša un vienmērīga gaisa apmaiņa, minimums 0,6 reizes stundā
  • Pieņemama iekštelpu temperatūra un gaisa relatīvais mitrums
  • Siltas iekšējo sienu virsmas bez termiskiem tiltiem
  • Starpība starp istabas temperatūru un ārsienas iekšējās virsmas temperatūru nedrīkst pārsniegt 20C.

Uzbūvētā ēka - klasiska divstāvu māja ar divslīpju jumtu. Ēkai ir kompakts risinājums (optimālā attiecība starp ārējo norobežojošo virsmu un telpu apkurināmo kubatūru), kas ir ļoti svarīgi, lai sasniegtu labus energoefektivitātes rādītājus. Sienu, jumta un grīdas U - vērtības dotajai mājai atrodas robežās 0,15 - 0,2 W/m2K. Ierīkoto logu U - vērtība sastāda 0,82 W/m2K. Pateicoties nelielai logu platībai salīdzinot ar apkurināmo platību, aprēķina enerģijas zudumi caur logiem un sienām aptuveni vienādi. Kompleksajā risinājumā no AEROC gāzbetona produkcijas nav termisko tiltu stāvu pārsegumos. Siltumnoturīgas ārsienas un logi nodrošina vienmērīgu iekštelpu temperatūru un tādā veidā siltuma komfortu visā mājā. Šīs mājas apkurei un ūdens uzsildīšanai tiek izmantots „gaiss - ūdens" tipa siltumsūknis, kas ievērojami samazina apkurei patērēto elektroenerģiju, jo vidējais lietderības koeficients Igaunijas klimatiskajos apstākļos sastāda 2,1. Laba telpu iekšējā mikroklimata nodrošināšanai un energotaupīgas gaisa apmaiņas organizēšanai tiek izmantota ventilācijas sistēma ar rekuperāciju, kuras aptuveni 80% izvadāmais gaisa siltums atkārtoti tiek izmantots ienākošā gaisa sasildīšanai līdz 160C. Lai nodrošinātu energotaupīgu māju ir svarīgi, lai ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas ir gaisnecaurlaidīgas, t.i., lai nenotiktu ievērojami siltuma zudumi gaisa noplūdes dēļ. Gaiscaurlaidības praktiskie mērījumi parādījuši, ka AEROC gāzbetona mājas ir vienas no labākajām no gaiscaurlaidības viedokļa (n50 = 1/h). Hermētiskumu nodrošina materiāla slēgto poru struktūra un uzmūrēta ar smalko javu (AEROC bloku līmi) viendabīga bloku ārsiena, kā arī labi pārdomāti ārējo norobežojošo konstrukciju konstruktīvie mezglu risinājumi. Aprēķina enerģijas zudumi gaiscaurlaidības dēļ sastāda tikai 5% no visiem ēkas siltuma zudumiem. Noslēgumā parādīsim attēlā procentuālo siltuma zudumu sadalījumu AEROC A - klases mājā. Kā redzams attēlā, ēkai, kuras projektēšanai piegāja kompleksi, visas enerģijas zudumu vērtības apmēram vienādas, t.i., nav enerģijas zudumu komponentes, kas būtu ievērojami lielāka par citu, kā arī nav lieku izdevumu kādas atsevišķas komponentes minimizēšanai. Vislielākais siltuma zudumu avots ir kanalizācijā plūstošais karsts ūdens, pēc tam seko siltuma zudumi caur logiem, durvīm un sienām, un pēc tam - siltuma zudumi caur ventilāciju. Aptuveni vienādās proporcijās - zudumi caur jumtu, grīdu un gaisa noplūdes dēļ.

 

4

Tabulā ir norādītas konkrētas aprēķina vērtības primārās enerģijas zudumiem apkurei, sadzīves ūdenim un elektrībai, elektrības aprēķina korekcijas koeficients Igaunijā ir 1,5. Aprēķini tika veikti ar Igaunijas Ekonomikas ministrijas BV2 programmas palīdzību saskaņā ar „Minimālo energoefektivitātes prasību" metodiku. Paralēli tika salīdzināti aprēķini ar DOF-Energie 2.0 programmas palīdzību, kuru rezultāti bija tuvi ar programmas BV2 palīdzību aprēķinātiem rezultātiem.

Enerģijas patēriņš

kWh/m2 gadā

Apkure

25

Karstais ūdens

9

Elektroenerģija apgaismojumam

7

Elektroenerģija sadzīves tehnikai

13

Elektroenerģija ventilācijai

6

Kopā

60

primārās enerģijas patēriņš (60x1,5)
kur 1,5 ir Igaunijā pieņetais pārejas koeficents elektroenerģijai

90

Energopatēriņa klase

A

Secinājums Attiecībā uz konkrēto māju tiek izmantots termins „zemā energopatēriņa māja", jo Igaunijā tāpat kā Latvijā vēl nav definētas prasības pasīvām mājām, t.sk. enerģijas patēriņam uz apkuri. 
Vācijā saskaņā ar Pasiv Haus Institūta izstrādātām rekomendācijām tās sastāda 15 kWh/m2 gadā. Somijas klimatam atbilstošus kritērijus izstrādāja vietējā pētījuma iestāde VTT - Somijā patēriņš apkurei pasīvajā mājā sastāda 25 - 35 kWh/m2 gadā, kas sakrīt vai ir ļoti tuvs patēriņam uz apkuri zemā energopatēriņa AEROC mājai, t.i., 25 kWh/m2 gadā. Atšķirībā no pasīvās mājas koncepcijas, kas neparedz  apkuri ar siltām grīdām vai radiatoriem, zemā energopatēriņa AEROC mājai ir paredzēta grīdas apkure, kas ir ļoti svarīgi Igaunijas klimatiskajos apstākļos. Zemā energopatēriņa AEROC mājai ārsienas ir uzbūvētas bez papildus siltināšanas, un divslīpju jumta siltināšanas biezums sastāda tikai 20 cm. Pasīvās mājas atbilstošie rādītāji,  sasniedzami koka karkasa ārsienās ar 40 cm un jumta pārsegumos ar 60-70 cm papildus siltinājumu. Detalizētāku paskaidrojumu un pamatojumu var apskatīt šeit

SIA AEROC, Šmerļa iela 3-921, LV-1006 Rīga, Tālr. 6741 8412, Fax. 6762 8210, e-mail: [email protected] .


Kategorijas: Konstrukcijas, sienas materiāli, Silikāta, gāzes silikāta un porainā betona izstrādājumi, konstrukciju elementi

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

Rīgas reģions

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LATECA SIA

Maskavas 227, Rīga
Tālrunis:+371-67-334768

LATIS SIA

Ezera 22, Rīga
Tālrunis:+371-67-340329

LATTOS SIA

Dārzciema 60, Rīga
Tālrunis:+371-67-138612, Mob. tālrunis:+371-29-400999, E-pasts:[email protected]

LAVERSO SIA

Bauskas 58-330.kab., Rīga
Tālrunis:(+371-7-626606), E-pasts:[email protected]

M.A.O. SIA

Dumbrāja 23A, Rīga
Mob. tālrunis:+371-26-666684, E-pasts:[email protected]

MAIGA SIA

Stabu 44, Rīga
Tālrunis:+371-67-311575, E-pasts:[email protected]

MENDALI SIA

Kalnciema 40d, Rīga
Tālrunis:(+371-7-805412), E-pasts:[email protected]

METALLIKOS SIA

Maskavas 462, Rīga
Tālrunis:(+371-7-132244), Mob. tālrunis:(+371-29-392998), E-pasts:[email protected]

MITS SIA

Bukultu10A,Riga,Lv-1005, Rīga
Tālrunis:+371-67-372972, E-pasts:[email protected]

MK FASTEN SIA

Krustabaznīcas 9a, Rīga
Tālrunis:(+371-7-556747), E-pasts:[email protected]

1 2 3 4 5 6 7 8 9