allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi 01.07.2003

Comments: 0   Views : 110

Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi 01.07.2003
Drukāts 2010-03-29 11:57  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

 

spēkā esošs no 01.07.2003

 

Publicēts:Vēstnesis 96 27.06.2003

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

25.06.2003

Noteikumi nr. 342

Rīgā

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 "Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi"

 


 

(prot. Nr.37  16.§)

Izdoti saskaņā ar

Būvniecības likuma

2.panta ceturto daļu

1. Noteikumi apstiprina pievienoto Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 "Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi".

 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 6.maija noteikumus Nr.167 "Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi (Latvijas būvnormatīvs LBN 304-97)" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 114.nr.).

 

3. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.jūliju.

 

 

Ministru prezidents                                                  E.Repše

 

Ekonomikas ministra vietā -

satiksmes ministrs                                                     R.Zīle


Apstiprināts ar

Ministru kabineta

2003.gada 25.jūnija

noteikumiem Nr.342

 

Latvijas būvnormatīvs LBN 304-03
"Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi"

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Būvnormatīvs nosaka būvdarbu autoruzraudzības (turpmāk - autoruz­raudzība) kārtību.

 

2. Būvprojekta autors veic autoruzraudzību Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi) 161.punktā noteiktajos gadījumos.

 

3. Autoruzraudzības mērķis ir nodrošināt būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

 

4. Autoruzraudzība neatbrīvo pasūtītāju un būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam un Latvijas būvnormatīvu prasībām.

 

II. Autoruzraudzības līgums

 

5. Autoruzraudzību veic visā būvdarbu laikā saskaņā ar pasūtītāja un būvprojekta autora līgumu par autoruzraudzību.

 

6. Autoruzraudzības līgumā norāda autoruzraugu, kas var būt pats būvprojekta autors vai viņa pilnvarots pārstāvis - attiecīgi sertificēts speciālists (speciālistu grupa).

 

7. Ja autoruzraudzības izdevumi nav noteikti līgumā par būvprojektēšanu vai būvprojekta maksas aprēķina sadaļā, minētos izdevumus un to samaksas kārtību nosaka autoruzraudzības līgumā.

 

III. Autoruzraudzības žurnāls

 

8. Autoruzraugs apseko būvobjektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ieraksta noteikta parauga autoruzraudzības žurnālā (pielikums).

 

9. Autoruzraudzības žurnālu reģistrē tā būvvalde, kura izsniedz būvatļauju. Autoruzraudzības žurnāla lapas ir numurētas un paškopējošas. Autoruzraudzības žurnāls ir cauršūts un apzīmogots ar attiecīgās būvvaldes vai pašvaldības zīmogu.

 

10. Autoruzraudzības žurnāls glabājas pie būvdarbu vadītāja, bet aizpildīto lapu kopijas - pie autoruzrauga.

 

11. Pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā autoruzraudzības žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju nodod pasūtītājam glabāšanai.

 

IV. Autoruzrauga pienākumi

 

12. Autoruzraugam ir šādi pienākumi:

12.1. būvdarbu gaitā pārbaudīt būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem;

12.2. laikus pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

12.3. piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā;

12.4. pārbaudīt, vai būvprojektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

12.5. iesniegt pasūtītājam, būvvaldei, Valsts būvinspekcijai vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības;

12.6. ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos;

12.7. veicot autoruzraudzību valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonā, iesniegt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un vietējā pašvaldībā pārskatu par veiktajiem darbiem, ja tas pieprasīts plānošanas un arhitektūras uzdevumā.

 

V. Būvprojekta autora tiesības

 

13. Būvprojekta autoram ir šādas tiesības:

13.1. pieprasīt pasūtītājam pārtraukt būvdarbus, ja būvuzņēmējs neievēro autoruzrauga pamatotās prasības;

13.2. lauzt autoruzraudzības līgumu, ja pasūtītājs neievēro būvprojekta autora prasību pārtraukt būvdarbus, un ierosināt būvvaldei vai būvinspekcijai pārtraukt būvdarbus, par ko būvprojekta autors rakstiski paziņo pasūtītājam;

13.3. veikt autoruzraudzību, izmantojot visas šajā būvnormatīvā noteiktās tiesības, arī tad, ja saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem autoruzraudzība nav nepieciešama un autoruzraudzības līgums nav noslēgts. Minētajā gadījumā autoruzraudzības izdevumus sedz būvprojekta autors.

 

VI. Atbildība par autoruzraudzību

 

14. Būvprojekta autors vai viņa pilnvarotā persona, ar kuru noslēgts autoruzraudzības līgums, atbild par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši šajā būvnormatīvā un citos būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

15. Būvprojekta autors neatbild par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērstas autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta.

 

16. Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam vai būvuzņēmējam no­darītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

 

17. Būvprojekta autora domstarpības ar citiem būvniecības dalībniekiem pēc šo personu pieprasījuma izšķir Valsts būvinspekcija. Valsts būvinspekcijas atzinumu var pārsūdzēt tiesā.

 

VII. Izmaiņas būvprojektā

 

18. Ja nav nepieciešama būvprojekta saskaņošana, izmaiņas būvprojektā būvdarbu gaitā var izdarīt būvprojekta autors vai autoruzraugs pēc rakstiskas vienošanās ar pārējiem būvniecības dalībniekiem saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 107.punktā noteiktajām prasībām.

 

19. Ja būvniecību paredzēts veikt par valsts vai pašvaldības līdzekļiem un darbu izpildītāju izvēlas konkursa kārtībā, būvdarbu gaitā būvprojektā veiktās izmaiņas nedrīkst mainīt līgumcenas apmēru vairāk kā par 10 % no iepriekš noteiktajām būvniecības izmaksām.

 

 

Ekonomikas ministra vietā -

satiksmes ministrs                                                        R.Zīle


Pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN 304-03

"Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi"

(apstiprināts ar Ministru kabineta

2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342)

 

Autoruzraudzības žurnāls Nr.___

 

Reģistrēts _______________ būvvaldē

20___.gada ____._________________

 

 1.

 Būvobjekta nosaukums

  

 

 2.

 Būvobjekta adrese

  

 

 3.

 Būves nosaukums

  

 

 4.

 Pasūtītājs

  

  

  

 (fiziskās personas vārds, uzvārds,

  

 personas kods, adrese un tālruņa numurs vai

  

 juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,

  

 juridiskā adrese un tālruņa numurs)

 

 5.

 Būvuzņēmējs

  

  

  

 (fiziskās personas vārds, uzvārds,

  

 personas kods, adrese un tālruņa numurs vai

  

 juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,

  

 juridiskā adrese un tālruņa numurs)

 

 6.

 Žurnāls iesākts (datums)

  

 

 7.

 Žurnāls pabeigts (datums)

  

 

 8.

 Būvprojekta autors

  

  

  

 (paraksts un tā atšifrējums)

 

 9.

 Pasūtītājs

  

  

  

 (paraksts un tā atšifrējums)

 

10. Autoruzraugu saraksts

 

 Nr.
p.k.

  Būvprojekta autors

 Autoruzrauga vārds, uzvārds, amats un tālruņa numurs

 Būvprojekta sadaļa, kuras autoruzraudzība tiek veikta

 Autoruzrauga norīkošanas dokumenta numurs un izdošanas datums

 1

 2

 3

 4

 5

  

  

  

  

  

 1.

  

  

  

  

 2.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

11. Autoruzraugu ieraksti

 

 Nr.
p.k.

 Datums

 Konstatētās atkāpes no būvprojekta un būvnormatīvu pārkāpumi

 Norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu un to izpildes termiņš

 Ierakstu izdarīja (autoruzrauga uzvārds)

 Ar ierakstu iepazinos

 Atzīme par norādījumu izpildi

 būvdarbu vadītājs (paraksts, tā atšifrējums un datums)

 pasūtītājs vai būvuzraugs (paraksts, tā atšifrējums un datums)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  

  

  

  

  

  

  

  

 1.

  

  

  

  

  

  

  

 2.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Ekonomikas ministra vietā -

satiksmes ministrs                                                       R.Zīle

  


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu: