allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā

Comments: 0   Views : 665

Būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā
Drukāts 2007-04-19 18:17  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

1. Noteikumos lietotie termini:
1.1. būtiskās prasības - prasības, kuras jāievēro, lai nodrošinātu būvmateriālu vai būvizstrādājumu nekaitīgumu un drošumu cilvēka dzīvībai, veselībai un videi;
1.2. lietošanas derīguma prasības - prasības, kuras izvirza būvmateriāliem vai būvizstrādājumiem, ja tie iebūvēti, samontēti vai lietoti būvkonstrukcijās, kuras ir reglamentētās sfēras objekti un kurām jānodrošina būtisko prasību izpilde;
1.3. tehniskais apstiprinājums - tehnisks normatīvs, kas nosaka būvmateriālu vai būvizstrādājumu tehnisko novērtējumu attiecībā uz būtisko prasību ievērošanu un būvmateriālu vai būvizstrādājumu piemērotību būvdarbos;
1.4. tehniskie noteikumi - to prasību kopums, kuras nosaka būvmateriāliem un būvizstrādājumiem nepieciešamās īpašības vai būvmateriālu vai būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtību.
2. Šie noteikumi nosaka būvmateriālu un būvizstrādājumu (turpmāk - produkti) vispārīgo atbilstības novērtēšanas kārtību reglamentētajā sfērā.
3. Produktu atbilstības novērtēšanas speciālās prasības nosaka produktu tehniskie noteikumi.
4. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt produktu atbilstības novērtēšanas kārtību, aizsargāt Latvijas tirgu no produktiem, kuri neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām būtiskajām prasībām, novērst draudus cilvēka veselībai, dzīvībai un īpašumam un videi, kā arī veicināt preču brīvu kustību Latvijas teritorijā un starptautisko tirdzniecību.
5. Atbilstības novērtēšana attiecināma uz reglamentēto vai nereglamentēto sfēru atkarībā no attiecīgā produkta lietošanas veida un jomas.
6. Tehnisko noteikumu funkcijas pilda normatīvtehniskie dokumenti likuma "Par preču un pakalpojumu drošumu un ražotāju un pakalpojumu sniedzēja atbildību" izpratnē.
7. Produkta atbilstību reglamentētās sfēras prasībām apliecina dokumentāri. Produkts atbilst reglamentētās sfēras prasībām, ja tas:
7.1. atbilst lietošanas derīguma prasībām;
7.2. nodrošina attiecīgajam produktam noteikto būtisko prasību izpildi.
8. Produkta lietošanas derīguma prasības un produktam izvirzāmās būtiskās prasības ir noteiktas attiecīgā produkta tehniskajos noteikumos.
9. Produktam izvirzāmas šādas būtiskās prasības:
9.1. mehāniskā stiprība un stabilitāte;
9.2. ugunsdrošība;
9.3. higiēniskums, iedarbība uz cilvēka veselību un vidi;
9.4. lietošanas drošība;
9.5. aizsardzība pret troksni;
9.6. enerģijas ekonomija un siltumizolācija.
10. Atkarībā no produkta lietošanas veida tam var izvirzīt visas būtiskās prasības, dažas būtiskās prasības vai neizvirzīt nevienu no būtiskajām prasībām. Ja produktam nav izvirzīta neviena no būtiskajām prasībām, apliecināt tā atbilstību nav nepieciešams.
11. Produkta atbilstību tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām apliecina ar piegādātāja deklarāciju, produkta atbilstības sertifikātu vai kvalitātes sistēmas sertifikātu.
12. Ministru kabineta pilnvarotas atbilstības novērtēšanas institūcijas (testēšanas laboratorijas, inspicēšanas, tehniskās apstiprināšanas un sertificēšanas iestādes, produktu tehnisko noteikumu izstrādāšanas institūcijas) novērtē produktu atbilstību, organizē un koordinē pasākumus, kas ir saistīti ar dokumentu atzīšanu starptautiskajā līmenī, kā arī savas kompetences ietvaros pārstāv Latviju Eiropas un starptautiskajās organizācijās. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus šo institūciju pilnvarošanai.
13. Ārlietu ministrija saskaņā ar Eiropas savienībā pastāvošo paziņošanas procedūru paziņo Eiropas komisijai par pilnvarotajām atbilstības novērtēšanas institūcijām, kuras darbojas atbilstoši Eiropas savienības prasībām.
14. To produktu sarakstu, kuriem nepieciešama atbilstības novērtēšana reglamentētajā sfērā, kā arī minēto produktu drošības kritērijus apstiprina Ministru kabinets pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikuma.
15. Ar 1998.gada 1.jūliju ir aizliegta Latvijā ražotu un importētu šo noteikumu 14.punktā minētajā sarakstā ietverto produktu realizācija bez šo noteikumu 11.punktā minētajiem atbilstību apliecinošiem dokumentiem. Par sarakstā minēto produktu realizāciju bez attiecīga dokumenta vainīgās personas saucamas pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā.
16. Par importēto produktu atbilstību šiem noteikumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā tiek atzīti ārvalstīs izdotie produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanas apliecinājumi un apstiprinājumi reglamentētajā sfērā, ir atbildīgs produktu importētājs vai izplatītājs - Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība).
17. Līdz 2002.gada 1.jūlijam:
17.1. produktu atbilstības novērtēšanas standartu un tehnisko noteikumu atzīšana Eiropas savienības dalībvalstīs nav nepieciešama;
17.2. produktu atbilstības novērtēšanas institūcijas valsts reglamentētajā sfērā var darboties bez paziņošanas par tām Eiropas komisijā.
18. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iesniedz Ministru kabinetā:
18.1. līdz 1997.gada 1.novembrim - priekšlikumus attiecīgo institūciju pilnvarošanai produktu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā;18.2. līdz 1998.gada 1.janvārim - to produktu sarakstu, kuriem nepieciešama atbilstības novērtēšana reglamentētajā sfērā.
19. Šie noteikumi stājas spēkā ar 1997.gada 1.oktobri.

Grozījumi

Izdarīt Ministru kabineta 1997.gada 5.augusta noteikumos nr.295 "Būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 199./200.nr.) šādus grozījumus:

Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
"6. Tehnisko noteikumu funkcijas pilda Latvijas standarti un citi normatīvtehniskie dokumenti likuma "Par preču un pakalpojumu drošumu un ražotāja un pakalpojumu sniedzēja atbildību" izpratnē, kuru sarakstu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicējis Latvijas nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs."
2. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
"14. To produktu saraksts, kuriem nepieciešama atbilstības novērtēšana reglamentētajā sfērā, dots šo noteikumu pielikumā. Priekšlikumus par minētajā sarakstā ietveramajiem produktiem, kā arī to drošības kritēriju veidiem Ministru kabinetā iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija."
3. Svītrot 18.punktu.
4. Papildin āt noteikumus ar pielikumu "Atbilstības novērtēšanai pakļautie būvmateriāli un būvizstrādājumi un to drošības kritēriju veidi" (Pielikums)

Pielikums. Atbilstības novērtēšanai pakļautie būvmateriāli un būvizstrādājumi un to drošības kritēriju veidi 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu: