allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Latvijas Būvniecības padomes nolikums 25.06.96

Comments: 0   Views : 46

Latvijas Būvniecības padomes nolikums 25.06.96
Drukāts 2007-02-13 12:21  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

 

spēkā esošs no 03.07.1996

Publicēts:Vēstnesis 111 02.07.1996

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

25.06.1996

Noteikumi nr. 225

Rīgā

Latvijas Būvniecības padomes nolikums


 
   Grozījumi: MK 19.11.1996. not. nr.433 (L.V., 21.nov., nr.199/200;
                                           Ziņotājs, 1997, nr.1)
              MK 10.07.2001. not. nr.313 (L.V., 13.jūl., nr.108;
                                          Ziņotājs, 2001, nr.18)
              MK 01.04.2003. not. nr.141 (L.V., 4.apr., nr.53)
 

(prot. nr. 33  2.§)

Izdoti saskaņā ar
Būvniecības likuma
5.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Latvijas Būvniecības padome (turpmāk tekstā - "Padome") ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva padomdevēja institūcija, kuras lēmumi būvniecības jautājumos ir rekomendējoši valsts institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, zinātniskajām un profesionālās izglītības institūcijām, kā arī uzņēmējsabiedrībām un to apvienībām.

2. Padome savus pienākumus veic saskaņā ar likumiem, citiem tiesību aktiem un šo nolikumu.

3. Padomes darbības mērķis ir sekmēt valsts, pašvaldību un citu institūciju darbību, kādu tās veic, lai regulētu un koordinētu arhitektūras, būvniecības un būvizstrādājumu rūpniecības attīstību atbilstoši nacionālo programmu ekonomiskajai politikai.

II. Padomes galvenie uzdevumi

4. Padomes galvenie uzdevumi ir:

4.1. izvērtēt priekšlikumus jautājumos par kultūrvēsturiskās vides arhitektūras, būvniecības un būvizstrādājumu ražošanas attīstības koncepciju un stratēģiju;

4.2. izvērtēt un dot rekomendācijas jautājumos par būvniecības un būvizstrādājumu rūpniecības ilglaicīgas attīstības programmas izstrādi;

4.3. izvērtēt priekšlikumus par būvniecības tiesību aktu sistēmas pilnveidošanu atbilstoši būvniecības attīstības koncepcijai un piedalīties programmu sagatavošanā, kas vērstas uz nozares tiesību aktu pakāpenisku saskaņošanu ar Eiropas savienības tiesību normām; kontrolēt minētās programmas realizāciju;

4.4. novērtēt starptautiskos konkursus un ieteikt, kā labāk organizējams valsts pasūtījums;

4.5. izvērtēt priekšlikumus par nozarei nepieciešamo kvalificēto speciālistu (arhitekti, plānotāji, inženieri, tehniķi, tehnologi, meistari un strādnieki) profesionālās sagatavošanas stratēģiju, kā arī piedalīties mācību, kvalifikācijas celšanas un pārkvalificēšanas programmu izstrādē un profesionālās sagatavotības kritēriju noteikšanā;

4.6. recenzēt sabiedriski svarīgu būvju projektus un dot atzinumus par šo būvju nepieciešamības motivāciju, celtniecību un finansēšanu;

4.7. dot savu vērtējumu un priekšlikumus par likumprojektiem un tiesību aktu projektiem, ja tie saistīti ar arhitektūru, būvniecību un būvizstrādājumu rūpniecību;

4.8. sekmēt arhitektūras progresīvāko ieceru īstenošanu, kā arī popularizēt būvmākslu un būvizstrādājumu rūpniecības attīstību, konsultējot konkursu un izstāžu rīkotājus un dalībniekus;

4.9. veicināt izdevējdarbību jautājumos par nacionālās arhitektūras, būvniecības un būvizstrādājumu ražošanas tematiku;

4.10. izstrādāt priekšlikumu veidā projektus noteikumiem, pēc kādiem savus pakalpojumus Latvijā sniedz ārvalstīs reģistrētās projektēšanas un būvniecības organizācijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.96. noteikumiem nr.433, kas stājas spēkā no 22.11.96.)

III. Padomes tiesības un pienākumi

5. Padomei ir tiesības:

5.1. savu uzdevumu veikšanai kultūrvēsturiskās vides arhitektūras, būvniecības un būvizstrādājumu ražošanas stratēģijas jautājumos pieprasīt un saņemt informāciju no valsts, pašvaldību un citām institūcijām;

5.2. iesniegt valsts, pašvaldību un citām institūcijām ieteikumus kultūrvēsturiskās vides arhitektūras, būvniecības un būvizstrādājumu rūpniecības stāvokļa uzlabošanai;

5.3. izteikt savu viedokli masu informācijas līdzekļos;

5.4. izveidot darba grupas kultūrvēsturiskās vides arhitektūras un plānotās saimnieciskās darbības harmonizēšanai, kā arī būvniecības un būvizstrādājumu rūpniecības darbības analīzei un tirgus izpētei;

5.5. izskatīt jebkuru nozarei svarīgu jautājumu, pieaicinot padomes sēdēs amatpersonas, speciālistus vai sabiedriskos darbiniekus.

6. Padomes pienākumi ir:

6.1. Saeimas, Ministru kabineta un Ekonomikas ministrijas uzdevumā izskatīt ar kultūrvēsturiskās vides izmaiņām un būvniecību vai būvizstrādājumu rūpniecību saistītus jautājumus un dot par tiem savus atzinumus un priekšlikumus;

6.2. sadarboties ar Latvijas un citu valstu institūcijām, arhitektiem un būvniecības un būvizstrādājumu rūpniecības speciālistiem;

6.3. veikt informatīvi izglītojošo darbu iedzīvotāju un speciālistu vidū, piedaloties lekcijās, semināros, konferencēs un simpozijos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.04.2003. noteikumiem nr.141, kas stājas spēkā no 05.04.2003.)

IV. Padomes struktūra un darba organizācija

7. Padomes sastāvā ir valsts institūciju, sabiedrisko organizāciju, zinātnisko un profesionālās izglītības institūciju, kā arī uzņēmējsabiedrību un to apvienību pārstāvji.

8. (Svītrots ar MK 10.07.2001. noteikumiem nr.313, kas stājas spēkā no 14.07.2001.)

9. (Svītrots ar MK 19.11.96. noteikumiem nr.433, kas stājas spēkā no 22.11.96.)

10. Padome no sava vidus ievēlē darba grupu vadītājus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.96. noteikumiem nr.433, kas stājas spēkā no 22.11.96.)

11. Padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā Padomes priekšsēdētāja vietnieks ne retāk kā vienu reizi mēnesī sasauc un vada Padomes sēdes, nosaka sēžu darba kārtību un Padomes darba plānus. Padomes sēdes tiek protokolētas.

(Ministru kabineta 1996.gada 19.novembra noteikumu nr.433 redakcijā, kas stājas spēkā no 22.11.96.)

12. Padomes darba lietvedību kārto Padomes sekretārs.

13. Padomes struktūrā var būt šādas darba grupas:

13.1. arhitektūras un būvniecības politikas un programmas darba grupa;

13.2. teritoriālplānošanas grupa;

13.3. būvizstrādājumu rūpniecības stratēģijas darba grupa;

13.4. normatīvo aktu pilnveidošanas grupa;

13.5. profesionālās apmācības un speciālistu sagatavošanas grupa;

13.6. citas darba grupas, ja Padome nolēmusi tādas izveidot.

14. Darba grupas vada Padomē ievēlētās personas, bet grupu sastāvā var iesaistīt arī pieaicinātus speciālistus. Katram Padomes loceklim, izņemot priekšsēdētāju un viņa vietnieku, jābūt vienas darba grupas dalībniekam.

15. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Padomes locekļiem. Padome lēmumus pieņem ar klātesošo Padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja (sēdes vadītāja) balss.

16. Padomes darbībai nepieciešamās telpas un materiāltehniskos līdzekļus, kā arī tās lietvedības darbu nodrošina Ekonomikas ministrija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.04.2003. noteikumiem nr.141, kas stājas spēkā no 05.04.2003.)

V. Finanšu jautājumi

17. Kultūrvēsturiskās vides arhitektūras, būvniecības un būvizstrādājumu rūpniecības stāvokļa uzlabošanai Padome var izveidot savu fondu no dāvinājumiem, ziedojumiem un citiem līdzekļiem.

18. Padomes fonda nolikumu un tā izlietojumu apstiprina ekonomikas ministrs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.04.2003. noteikumiem nr.141, kas stājas spēkā no 05.04.2003.)

Ministru prezidents                                          A.Šķēle

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs,

Ministru prezidenta biedrs                               M.Gailis 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu: