allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Būvvaldes paraugnolikums 25.06.97

Comments: 0   Views : 62

Būvvaldes paraugnolikums 25.06.97
Drukāts 2007-02-13 12:32  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

 

spēkā esošs no 02.07.1997

Publicēts:Vēstnesis 167 01.07.1997

LATVIJAS REPUBLIKA

MINISTRU KABINETS

ieteikumi

25.06.1997

Nr. 2

Būvvaldes paraugnolikums


 
   Publicēts - Ziņotājs, 1997, nr.17. (L.V. nr.167/168).
 

===========================================================================

1997.gada 25.jūnijā                                   Ieteikumi nr. 2
Rīgā                                                  (prot. nr. 36  3.)
                         Būvvaldes paraugnolikums
                                                    Izdoti saskaņā ar
                                                    Būvniecības likuma
                                                    2.panta ceturto daļu
                          I. Vispārīgie noteikumi
   1. ___________________ būvvalde (turpmāk - būvvalde):
   |_| ir ______________________________ institūcija, kas pašvaldības domes
             (pašvaldības nosaukums)
(padomes)  noteikto  pilnvaru  ietvaros  veic pašvaldības kompetencē esošās
funkcijas būvniecības jomā un ir pakļauta ___________________________ domei
                                             (pašvaldības nosaukums)
(padomei).  Ja  pašvaldība  ir izveidojusi struktūrvienību, kuras funkcijās
ietilpst arhitektūras  un  plānošanas  joma,  attiecīgā struktūrvienība var
pildīt būvvaldes funkcijas šī paraugnolikuma izpratnē;
   |_| ir ______________________ kopīgi dibināta institūcija, kas izveidota
         (pašvaldību nosaukumi)
saskaņā  ar   Vispārīgo  būvnoteikumu  36.punktā minētajiem nosacījumiem un
minēto pašvaldību  savstarpēju  _____.gada  ___________ vienošanos (līgumu)
nr. ____,  lai  veiktu  pašvaldību  kompetencē esošās funkcijas būvniecības
jomā. Būvvaldes  pilnvaras  un saistības ar dibinātājām pašvaldībām, kā arī
ar  teritoriālplānošanu,  būvniecību  un  zemes  ierīcību  saistīto  lēmumu
pieņemšanas kārtību nosaka minētā pašvaldību vienošanās (līgums).

2. Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk - teritorija) atbilstoši tās attīstības plānam, terito rijas plānojumam un apbūves noteikumiem.

3. Būvvalde sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām darbojas saskaņā ar Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, Teritoriālplānošanas noteikumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

4. Būvvaldei ir apaļais zīmogs ar būvvaldes pilnu nosaukumu. Būvvalde ir (nav) juridiskā persona.

5. Būvvaldes juridiskā adrese _________________________________________.

II. Būvvaldes funkcijas, tiesības un atbildība

6. Būvvalde savas kompetences ietvaros veic šādas līdzsvarotas vides veidošanas, attīstības, kontroles un administrēšanas funkcijas:

6.1. pārzina un koordinē teritorijas robežās būvniecību un zemes ierīcību, ievērojot teritoriālplānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības:

6.1.1. piedalās pašvaldības (-u) sociālās un ekonomiskās attīstības programmas izstrādāšanā;

6.1.2. pašvaldības domes (padomes) noteiktajā kārtībā iesniedz izskatīšanai ar būvniecību saistītos dokumentus;

6.1.3. izskata un izvērtē esošos teritoriālplānojumus, zemes ierīcības un lietojuma dokumentus, apbūves noteikumus un vides vizuālās noformēšanas noteikumus un, ja nepieciešams, ierosina pašvaldības domei (padomei) izlemt jautājumu par jaunu saistošo teritoriālplānojumu un noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu;

6.1.4. atbilstoši pašvaldības domes (padomes) lēmumam piedalās vai organizē saistošā teritoriālplānojuma (ģenerālplāna, detālplānojuma), apbūves noteikumu un citu noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu;

6.1.5. izstrādā vides vizuālās noformēšanas prasības, ievērojot teritorijā esošo kultūrvēstures pieminekļu un citu īpaši aizsargājamo objektu saglabāšanu un aizsardzību;

6.1.6. organizē līdzsvarotas vides veidošanas un būvniecības ieceru publisku apspriešanu saskaņā ar likumu un citu normatīvo aktu prasībām;

6.1.7. kopā ar citām pašvaldības (-u) institūcijām piedalās izsoļu (konkursu) organizēšanā, konkursu komisiju darbā un būvniecības piedāvājuma dokumentācijas sagatavošanā objektiem, kuri pilnīgi vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības (-u) budžeta;

6.2. pārrauga teritorijā būvniecības procesu:

6.2.1. sadarbībā ar Valsts būvinspekciju kontrolē teritorijā veicamo būvdarbu atbilstību likumu un citu normatīvo aktu un saistošo apbūves noteikumu prasībām;

6.2.2. pieprasa būvuzraudzību un autoruzraudzību saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 159. un 161.punktā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

6.2.3. organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu un citu normatīvo aktu prasībām;

6.3. administrē vides veidošanas un attīstības procesu teritorijā:

6.3.1. izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus;

6.3.2. reģistrē un izskata būvniecības pieteikumus-uzskaites kartes, kā arī sniedz rakstiskus atzinumus vai motivētus atteikumus par būvniecības iecerēm un aktualizē būvniecības pieteikumu-uzskaites karšu otro un trešo daļu (Vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikums);

6.3.3. apkopo, sagatavo un izsniedz pasūtītājam būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus un materiālus, kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumus saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 39.punktā minētajiem nosacījumiem;

6.3.4. izskata un akceptē iesniegtos būvprojektus, bet specializētās būvniecības gadījumā - izskata, saskaņo un reģistrē tos;

6.3.5. iesniedz akceptētos būvprojektus (saskaņotos speciālo būvju būvprojektus) saskaņošanai pašvaldības domei (padomei), ja teritorijai nav spēkā esoša detālplānojuma;

6.3.6. izsniedz būvatļaujas un vides vizuālās noformēšanas atļaujas, bet specializētās būvniecības gadījumā - reģistrē būvatļaujas;

6.3.7. veic inženierģeoloģisko, ar zemes ierīcību un lietojumu saistīto darbu un citu teritorijas izpētes darbu uzskaiti un aktualizē apbūves un inženierkomunikāciju izvietojuma plānus;

6.3.8. kārto ar būvvaldes darbību saistīto materiālu un dokumentu arhīvu un nodrošina tā glabāšanu;

6.3.9. saskaņā ar normatīvo aktu prasībām apkopo datus un sistemātiski sniedz tos Valsts statistikas komitejai un citām institūcijām;

6.3.10. izdod izziņas zemesgrāmatām par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības faktisko stāvokli teritorijā.

7. Būvvaldei savas kompetences ietvaros ir tiesības:

7.1. pieprasīt un saņemt attiecīgo informāciju no teritorijā esošajām fiziskajām un juridiskajām personām;

7.2. atkarībā no būvniecības ieceres nozīmīguma noteikt būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu sarakstu, būvprojekta stadiju skaitu, kā arī būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību; pirms būvatļaujas izsniegšanas pieprasīt papildu dokumentus vai darbu veikšanas projekta saskaņošanu specializētās būvniecības gadījumā;

7.3. noraidīt būvniecības ieceres un būvprojektus un pieprasīt to ekspertīzi atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām;

7.4. anulēt būvatļaujas, pārtraukt būvdarbus vai teritorijas izpētes darbus, lemt par būves konservāciju vai nojaukšanu saskaņā ar Būvniecības likuma 31.pantā un Vispārīgo būvnoteikumu 120., 165., 167. un 168.punktā noteiktajām prasībām;

7.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolēt teritorijā jebkuru būvi vai zemes lietojumu neatkarīgi no piederības un īpašuma formas;

7.6. sastādīt protokolus par fizisko un juridisko personu saistošo apbūves noteikumu pārkāpumiem un ierosināt pašvaldības domei (padomei) attiecīgās personas saukt pie administratīvās atbildības.

8. Būvvalde un tās amatpersonas ir atbildīgas par būvniecības atbilstību likumu un citu normatīvo aktu un saistošo apbūves noteikumu prasībām savas teritorijas robežās.

                         III. Būvvaldes struktūra

9. Būvvaldes darbu organizē un vada būvvaldes vadītājs, parasti - galvenais arhitekts, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata:

9.1. ________________________ dome (padome);

(pašvaldības nosaukums)

9.2. ja, pamatojoties uz Vispārīgo būvnoteikumu 36.punktā minētajiem nosacījumiem, būvvaldi dibinājušas vairākas pašvaldības, - šī nolikuma 1.punktā minētās pašvaldību vienošanās (līgumā) noteiktajā kārtībā.

10. Būvvaldes vadītājs:

10.1. plāno un organizē būvvaldes darbu;

10.2. bez īpašas pilnvaras pārstāv būvvaldi tās kompetencē esošajos jautājumos;

10.3. sniedz ziņojumu par būvvaldes darbību:

10.3.1. __________________________ domei (padomei) pēc tās pieprasījuma;

(pašvaldības nosaukums)

10.3.2. ja, pamatojoties uz Vispārīgo būvnoteikumu 36.punktā minētajiem nosacījumiem, būvvaldi dibinājušas vairākas pašvaldības, - šī nolikuma 1.punktā minētās pašvaldību vienošanās (līgumā) noteiktajā kārtībā;

10.4. atbild par būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu, pašvaldības (-u) lēmumu un būvvaldes nolikuma prasībām;

10.5. atbild par attiecīgās informācijas savlaicīgu sagatavošanu un tās atbilstību.

11. Būvvaldes struktūru un tās amatpersonu (galvenais arhitekts, plānotājs, būvinspektors, zemes ierīkotājs un citi) un darbinieku skaitu, kā arī viņu veicamo pienākumu sadalījumu atbilstoši būvvaldes uzdevumiem, likumu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī teritorijas īpatnībām pēc būvvaldes vadītāja ierosinājuma nosaka:

11.1. ____________________________ dome (padome);

(pašvaldības nosaukums)

11.2. ja, pamatojoties uz Vispārīgo būvnoteikumu 36.punktā minētajiem nosacījumiem, būvvaldi dibinājušas vairākas pašvaldības, - šī nolikuma 1.punktā minētās pašvaldību vienošanās (līgumā) noteiktajā kārtībā.

12. Būvvaldes amatpersonai ir atbilstoša speciālā izglītība, kā arī būvniecības kontroles tiesības un profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, ja to attiecīgajai profesijai vai amatam nosaka likumi vai citi normatīvie akti.

13. Būvvaldes amatpersona ar teritoriālplānošanu, zemes ierīcību un būvniecību saistītu uzņēmējdarbību (t.sk. individuālo darbu) teritorijā veic tikai pēc pašvaldības pasūtījuma.

14. Būvvaldi finansē:

14.1. no pašvaldības budžeta atbilstoši pašvaldības domes (padomes) apstiprinātai izdevumu tāmei;

14.2. ja, pamatojoties uz Vispārīgo būvnoteikumu 36.punktā minētajiem nosacījumiem, būvvaldi dibinājušas vairākas pašvaldības, - šī nolikuma 1.punktā minētās pašvaldību vienošanās (līgumā) noteiktajā kārtībā.

    Ministru prezidents                                A.Šķēle
    Vides aizsardzības un
    reģionālās attīstības ministra vietā -
    aizsardzības ministrs                            T.Jundzis


 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu: