allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi 05.12.06.

Comments: 0   Views : 139

Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi 05.12.06.
Drukāts 2007-02-13 16:23  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

 

Publicēts: Vēstnesis , 07.12.2006, nr. 195

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

05.12.2006

Noteikumi nr. 983

Rīgā

Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi

                                                                                (prot. Nr.65  9.§)

                                                                               Izdoti saskaņā ar

                                                                               Būvniecības likuma

                                                                              2.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veido un uztur būvniecības informācijas sistēmu (turpmāk - sistēma) būvniecības pārraudzības un kontroles nodrošināšanai.

2. Sistēmas uzdevums ir nodrošināt būvniecības informācijas uzkrāšanu un elektronisku informācijas apmaiņu starp būvniecības pārvaldes un kontroles institūcijām un būvniecības dalībniekiem saskaņā ar būvniecības procesus regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī informācijas izplatīšanu.

3. Sistēmā iekļauj:

3.1. informāciju par dokumentiem, kas saskaņā ar būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem tiek sagatavoti laikposmā no būvniecības ieceres līdz būves nodošanai ekspluatācijā un tās ekspluatācijas laikā, kā arī par dokumentiem, kas sagatavoti, ja būvi paredzēts nojaukt:

3.1.1. pašvaldībā (būvvaldē) iesniegtie dokumenti;

3.1.2. pašvaldības (būvvaldes) sastādītie dokumenti;

3.1.3. būvniecību kontrolējošo institūciju sastādītie dokumenti;

3.1.4. citu institūciju izsniegtie un citās institūcijās iesniegtie ar būvnie­cību saistītie dokumenti;

3.2. ziņas par administratīvo aktu apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu;

3.3. ziņas par iestāžu veiktajām pārbaudēm būvniecības gaitā;

3.4. dokumentus un informāciju, kura valsts un pašvaldību institūcijām nepieciešama, lai pieņemtu ar būvniecības administrēšanu saistītus lēmumus;

3.5. informāciju par būvniecības dalībniekiem.

4. Sistēma nodrošina:

4.1. ar būvniecības procesu saistītās informācijas apriti starp visām būvniecībā iesaistītajām pusēm;

4.2. iespēju būvniecības pārvaldes un kontroles institūcijām un būvniecības dalībniekiem, izmantojot sistēmā esošo informāciju, izveidot dokumentus, kas nepieciešami saskaņā ar būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

4.3. būvniecības informācijas apmaiņu, izmantojot integrētu valsts informācijas sistēmu, lai novērstu datu dublēšanos un nodrošinātu piekļuvi aktuālai informācijai;

4.4. valsts un pašvaldību institūciju izdoto uz būvniecību attiecināmo tiesību aktu publisku pieejamību.

5. Sistēmā iekļaujamās informācijas apritē vai piekļuvē informācijai ir iesaistītas šādas institūcijas:

5.1. Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes;

5.2. nozaru ministrijas - Aizsardzības ministrija, Finanšu ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Zemkopības ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija - un to padotībā esošās institūcijas, kā arī valsts pārvaldes iestādes - Valsts kontrole, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Ģenerālprokuratūra;

5.3. pašvaldības un to padotībā esošās iestādes;

5.4. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina tehnisko vai īpašo noteikumu izsniegšanu būvniecības procesā.

6. Sistēmas pārzinis ir Ekonomikas ministrija.

7. Institūcijas nodrošina sākotnējo datu ievadi sistēmā, datu pareizību, aktualizāciju, apmaiņu un atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības un administratīvo tiesību jomā.

8. Sistēmas pārzinis nodrošina informācijas apmaiņu ar šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētajām institūcijām, izmantojot integrēto valsts informācijas sistēmu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts informācijas sistēmu.

Ministru prezidents                                                     A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs                                                   J.Strods

Atsauces:
Izraisošais: 10.08.1995, likums , Būvniecības likums 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu: