allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu 26.08.03

Comments: 0   Views : 76

Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu 26.08.03
Drukāts 2007-02-13 18:51  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

 

spēkā esošs no 03.07.1996

Publicēts:Vēstnesis 111 02.07.1996

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

25.06.1996

Noteikumi nr. 232

Rīgā

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums


                                                                              (prot. nr. 33  22.§)

                                                                              Izdoti saskaņā ar likuma

                                                                             "Par kultūras pieminekļu

                                                                            aizsardzību" 26.pantu

                          I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk tekstā - "Inspekcija") ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša valsts civiliestāde.

2. Inspekcija savā darbā ievēro likumu "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" (oficiāls izdevums AP MP, 1992, 8.nr.; Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1993, 119.nr.; 1995, 30.nr.), citus tiesību aktus un šo nolikumu.

3. Inspekcija ir juridiska persona, un tai ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu Inspekcijas nosaukumu.

                         II. Inspekcijas uzdevumi

4. Inspekcijas galvenie uzdevumi:

4.1. realizēt valsts kontroli par kultūras pieminekļu aizsardzību;

4.2. sagatavot priekšlikumus tiesību aktu pilnveidošanai kultūras pieminekļu aizsardzības jomā;

4.3. veikt kultūras pieminekļu valsts uzskaiti, apzināt un pētīt kultūras mantojumu, sagatavot kultūras pieminekļu sarakstu projektus un uzskaites dokumentāciju, organizēt kultūras pieminekļu pētniecības darbu;

4.4. izskatīt saskaņošanai iesniegto dokumentāciju par darbiem, kas saistīti ar kultūras pieminekļiem;

4.5. dot norādījumus kultūras pieminekļu īpašniekiem (valdītājiem) par attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu;

4.6. izsniegt noteikta parauga atļaujas konservācijas (izpētes, restaurācijas, remonta, rekonstrukcijas) darbu veikšanai kultūras pieminekļos;

4.7. noteikt kultūras pieminekļu kultūrvēsturisko vērtību;

4.8. sadarbībā ar Iekšlietu ministriju veikt mākslas priekšmetu ekspertīzi un izsniegt atļaujas mākslas priekšmetu izvešanai uz ārvalstīm;

4.9. no īpaši šādiem mērķiem iedalītiem līdzekļiem finansēt kultūras pieminekļu pētniecības, glābšanas un restaurācijas darbus, kā arī ar pieminekļu aizsardzību saistītus pasākumus;

4.10. organizēt kultūras pieminekļu popularizācijas darbu.

                         III. Inspekcijas tiesības

5. Inspekcijas tiesības noteiktas likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību".

6. Inspekcija ir tiesīga no valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm bez maksas saņemt savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju. Savukārt Inspekcijai bez maksas jāsniedz savā rīcībā esošā informācija minētajām institūcijām pēc to pieprasījuma.

7. Inspekcija sadarbojas ar fiziskajām un juridiskajām personām kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumos, iesaistot kultūras mantojuma aizsardzībā šīs jomas speciālistus, kā arī izveidojot padomdevējas institūcijas - ekspertu padomes.

8. Inspekcija sadarbojas ar citu valstu speciālistiem un kontroles institūcijām kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumos, pārņem to pieredzi un ierosina valdību slēgt nepieciešamos starpvalstu līgumus.

IV. Inspekcijas amatpersonas

9. Inspekcijas amatpersonas ir Inspekcijas vadītājs, viņa vietnieki un struktūrvienību vadītāji. Inspekcijas amatpersonas ir valsts civildienesta ierēdņi (ierēdņu kandidāti).

10. Inspekcijas vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata kultūras ministrs, ievērojot likumā "Par valsts civildienestu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 52.nr.; 1995, 82.nr.; 1996, 49., 64.nr.) noteiktās prasības.

11. Inspekcijas vadītājs:

11.1. ir atbildīgs par Inspekcijas uzdevumu izpildi;

11.2. apstiprina Inspekcijas struktūru un štatu sarakstu;

11.3. apstiprina Inspekcijas struktūrvienību nolikumus;

11.4. saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu" ieceļ amatā un atbrīvo no amata valsts civildienesta ierēdņus (ierēdņu kandidātus), kā arī saskaņā ar Latvijas darba likumu kodeksu pieņem darbā un atlaiž no darba Inspekcijas darbiniekus;

11.5. savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus, instrukcijas un citus normatīvos aktus;

11.6. apstiprina kultūras pieminekļu aizsardzības zonas un to uzturēšanas režīmu;

11.7. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nosaka vidi degradējošus objektus, kas atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības zonās;

11.8. izlemj darba uzskaites, pārskatu, iekšējās kontroles un kārtības jautājumus saskaņā ar likumiem un citiem tiesību aktiem;

11.9. pārstāv inspekciju attiecībās ar juridiskajām un fiziskajām personām un slēdz līgumus Inspekcijas vārdā;

11.10. savas kompetences ietvaros Inspekcijas vārdā pieņem lēmumus par pretenziju izvirzīšanu un prasību celšanu pret fiziskajām un juridiskajām personām;

11.11. izdod pilnvaras inspekcijas darbiniekiem šai nolikumā minēto uzdevumu veikšanai;

11.12. organizē Inspekcijas darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu.

12. Inspekcijas vadītāja vietnieks ir atbildīgs par kultūras pieminekļu uzskaiti un izpēti, kā arī par pilsētu (rajonu) galveno valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektoru darbu.

    Ministru prezidents                                        A.Šķēle

    Kultūras ministrs                                        O.Spārītis 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu: