allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai 21.05.02

Comments: 0   Views : 163

Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai 21.05.02
Drukāts 2007-02-13 18:58  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

 

spēkā esošs no 19.06.2002

Publicēts:Vēstnesis 91 18.06.2002

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

21.05.2002

Noteikumi nr. 194

Rīgā

Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai 

(prot. Nr.21  10.§)

Izdoti saskaņā ar

likuma "Par reglamentētajām

profesijām un profesionālās

kvalifikācijas atzīšanu" 6.panta

2.punktu un 7.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai Latvijas Republikā, lai iegūto profesionālo kvalifikāciju atzītu ārvalstīs.

2. Arhitektūras izglītības programmas apguve nodrošina, ka studiju laikā, samērīgi apgūstot nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas arhitektūras jomā, attiecīgā persona ir ieguvusi:

2.1. prasmi izstrādāt arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām atbilstošus būvprojektus;

2.2. zināšanas arhitektūras vēsturē un teorijā, kā arī atbilstošajās mākslas, tehniskajās un humanitārajās zinātnēs;

2.3. zināšanas tēlotājmākslā;

2.4. zināšanas pilsētbūvniecībā un plānošanā, kā arī ar plānošanas procesu saistītās prasmes;

2.5. izpratni par cilvēku un būvju, būvju un vides attiecībām un prasmi ainavisko telpu un būves piemērot cilvēku vajadzībām;

2.6. izpratni par arhitekta profesiju un arhitekta darba nozīmi sabiedrībā, kā arī arhitektūras īpašo ietekmi uz kultūrvides veidošanu;

2.7. izpratni par pirmsprojektēšanas izpēti un būvprojekta sagatavošanas darba metodēm;

2.8. izpratni par tehniskajām problēmām, kas saistītas ar būvprojektu, un ar būvkonstrukcijām saistītiem aprēķiniem;

2.9. zināšanas būvfizikā un būvniecības tehnoloģijā, lai nodrošinātu būvju iekšējo komfortu un aizsardzību pret klimata ietekmi;

2.10. prasmi projektēt būves atbilstoši pasūtītāja un būves lietotāja prasībām, ievērojot būvizmaksas un būvniecību regulējošus normatīvos aktus;

2.11. zināšanas par rūpniecības nozarēm, organizācijām, noteikumiem un procedūrām, kas nepieciešamas projektā ietverto ideju īstenošanai būvēs, kā arī par būvprojektu atbilstību vispārējiem attīstības plāniem;

2.12. zināšanas par kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un kultūras pieminekļu aizsardzību un restaurāciju.

3. Studiju programmā arhitekta diploma ieguvei ir noteikts mācību priekšmetu (kursu) minimums. Atsevišķus mācību priekšmetus (kursus) var apgūt citu mācību priekšmetu (kursu) sastāvā vai apvienojot ar citiem mācību priekšmetiem (kursiem). Apgūstamo mācību priekšmetu (kursu) minimums ir šāds:

3.1. vispārīgie priekšmeti:

3.1.1. matemātika;

3.1.2. tēlotāja ģeometrija;

3.1.3. būvmehānika;

3.1.4. ekonomika;

3.1.5. socioloģija;

3.1.6. menedžments un vadības ētika;

3.1.7. tiesību pamati;

3.1.8. civilā aizsardzība;

3.1.9.darba aizsardzības pamati;

3.2. arhitektūras speciālie priekšmeti:

3.2.1. arhitektūras projektēšana;

3.2.2. reģionālā plānošana un pilsētbūvniecība;

3.2.3. reģionālās ainavas arhitektūra;

3.2.4. restaurācija un kultūras pieminekļu aizsardzība;

3.2.5. interjers un dizains;

3.2.6. mākslas vēsture;

3.2.7. arhitektūras vēsture;

3.2.8. Latvijas arhitektūra;

3.2.9. zīmēšana;

3.2.10. gleznošana un tēlotājmāksla;

3.2.11. ēku daļas;

3.2.12. ēku tipoloģija;

3.2.13. datorzinības arhitektūras projektēšanā;

3.2.14. būvmateriāli;

3.2.15. būvkonstrukcijas;

3.2.16. ēku inženiertehniskās iekārtas;

3.2.17. apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana;

3.2.18. elektroiekārtas un elektrotehnika;

3.2.19. būvakustika;

3.2.20. būvniecības tehnoloģija;

3.2.21. būvniecības plānošana un organizācija;

3.2.22. būvniecības normatīvi;

3.2.23. ģeodēzija;

3.2.24. projektēšanas prakse.

4. Diplomēts arhitekts var pretendēt uz patstāvīgas arhitekta prakses sertifikātu pēc trīs gadu praktiskā darba sertificēta arhitekta vadībā.

Ministru prezidents                                                     A.Bērziņš

Izglītības un zinātnes ministrs                                     K.Greiškalns 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu: