allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu 16.06.98

Comments: 0   Views : 358

Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu 16.06.98
Drukāts 2007-02-13 19:01  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

 

spēkā esošs no 20.06.1998

Publicēts:Vēstnesis 182/183 19.06.1998

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

16.06.1998

Noteikumi nr. 222

Rīgā

Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu


   Grozījumi: MK 18.01.2000. not. nr.31  (L.V., 21.janv., nr.18/19;
                                          Ziņotājs, 2000, nr.5)
              MK 26.09.2000. not. nr.339 (L.V., 29.sept., nr.341/343;
                                          Ziņotājs, 2000, nr.19)
              MK 17.06.2003. not. nr.312 (L.V., 20.jūn., nr.93;
                                          Ziņotājs, 2003, nr.19)

(prot. nr. 31  9.§)

Izdoti saskaņā ar
Valsts statistikas likuma
5.panta otrās daļas
4.punktu

(Ar grozījumiem, kas
izdarīti ar MK 18.01.2000.
noteikumiem nr.31, kas
stājas spēkā no 22.01.2000

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. klasifikācija - sistematizēts parādību un objektu sadalījums noteiktās kategorijās, grupās, apakšgrupās un citās vienībās atkarībā no to kvalitatīvās līdzības vai atšķirības. Konkrētām parādībām un objektiem piešķirtie kodi dod iespēju grupēt attiecīgās parādības un objektus jebkurā no klasifikācijas līmeņiem;

1.2. klasifikators (kodu sistēma) - sistematizēts objektu saraksts, kurā katram objektam piešķirts noteikts kods, kas aizvieto objekta nosaukumu un tiek lietots tā identificēšanai;

1.3. vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma - Ministru kabineta apstiprināts un visiem klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) lietotājiem obligāts klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) saraksts, kura lietošana nodrošina visu valsts līmeņa ekonomiskās informācijas plūsmu un valsts reģistru datu standartizāciju un apmaināmību;

1.4. starptautiskā standartizētā klasifikācija - starptautiskas organizācijas izstrādāts un apstiprināts normatīvs dokuments, kura lietošana nodrošina ekonomiskās informācijas klasificēšanu, salīdzināmību un apmaināmību noteiktā ekonomiskā telpā;

1.5. lokālie klasifikatori - klasifikatori (kodu sistēmas), ko lieto ierobežotā ekonomiskā telpā (piemēram, vienā uzņēmumā, vienas ministrijas sistēmā);

1.6. klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) lietotāji - visas valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un citas juridiskas un fiziskas personas, kas apstrādā klasifikācijās un klasifikatoros (kodu sistēmās) esošo informāciju un izmanto to sākotnējās uzskaites dokumentācijas, statistikas pārskatu, muitas deklarāciju un līdzīgu dokumentu sastādīšanai un informācijas reģistru un datu bāzu veidošanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.01.2000. noteikumiem nr.31, kas stājas spēkā no 22.01.2000.)

2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama, uzturama un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma.

(Ministru kabineta 2000.gada 18.janvāra noteikumu nr.31 redakcijā, kas stājas spēkā no 22.01.2000.)

3. Vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un citām juridiskajām un fiziskajām personām (neatkarīgi no to īpašuma un uzņēmējdarbības veida) šādos gadījumos:

3.1. apkopojot un iesniedzot visu veidu oficiālo informāciju vai apmainoties ar to;

3.2. veidojot visu veidu valsts informācijas sistēmas un reģistrus;

3.3. veicot ārējo ekonomisko darbību.

II. Vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas 

apstiprināšanas un izmaiņu izdarīšanas kārtība

4. Vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas izveidošanas un darbības galvenais koordinators ir Centrālā statistikas pārvalde.

5. Par atsevišķu klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) izstrādāšanu (adaptāciju) un uzturēšanu ir atbildīgas attiecīgās ministrijas un citas valsts institūcijas (pielikums).

( Ministru kabineta 2000.gada 18.janvāra noteikumu nr.31 redakcijā, kas stājas spēkā no 22.01.2000.)

6. Vienotajā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā neiekļauto klasifikatoru (lokālo klasifikatoru) lietošana pieļaujama tikai ierobežoti. Lokālos klasifikatorus reģistrē Centrālajā statistikas pārvaldē.

7. Nav atļauta patvaļīga vienotajā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā iekļauto klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) papildināšana ar pagaidu kodiem vai citāda to izmainīšana. Ja klasifikācija vai klasifikators (kodu sistēma) pamatoti neatbilst tā lietotāja vajadzībām, izmaiņas tiek izdarītas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

8. Centrālā statistikas pārvalde:

8.1. pastāvīgi seko vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas sastāvam un, ņemot vērā reālo situāciju vai pamatojoties uz ministriju un citu valsts institūciju pieteikumiem, noteiktā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām vienotajā ekonomiskās klasifikācijas sistēmā;

8.2. izskata un novērtē visus ministriju un citu valsts institūciju izstrādāto (adaptēto) klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) projektus pirms to apstiprināšanas un, ja nepieciešams, izveido daudznozaru komisijas iesniegto projektu novērtēšanai;

8.3. ja nepieciešams, organizē daudznozaru darba grupas komplicētu klasifikāciju koncepcijas izstrādei un ekspertīzes veikšanai;

8.4. veic vienotajā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā ietverto klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) lietošanas vispārējo uzraudzību;

8.5. reģistrē lokālos klasifikatorus;

8.6. ir atbildīga par Centrālajai statistikas pārvaldei noteikto klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) izstrādāšanu (adaptāciju), uzturēšanu un lietošanu.

9. Ministrijas un citas valsts institūcijas:

9.1. savas kompetences ietvaros pastāvīgi seko vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas aktualitātei un informē Centrālo statistikas pārvaldi par sistēmā nepieciešamajām izmaiņām;

9.2. nodrošina klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) izstrādāšanu, starptautisko standartizēto klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) tulkošanu un adaptāciju un, ja nepieciešams, iesaista šajā darbā citas institūcijas;

9.3. uztur klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) etalonus, sistemātiski aktualizē izstrādātās (adaptētās) klasifikācijas un klasifikatorus (kodu sistēmas) un informē Centrālo statistikas pārvaldi par daudznozaru komisijas izveidošanas nepieciešamību;

9.4. apzina attiecīgās klasifikācijas vai klasifikatora (kodu sistēmas) lietotājus un sistemātiski informē tos par attiecīgajā klasifikācijā vai klasifikatorā (kodu sistēmā) izdarītajām izmaiņām;

9.5. nodrošina izstrādāto (adaptēto) klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) vispusīgu ekspertīzi, arī attiecīgo projektu izskatīšanu Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā;

9.6. izdod rīkojumus par konkrētu klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) apstiprināšanu, kā arī par to ieviešanas, lietošanas un aktualizācijas kārtību;

9.7. ar rīkojumu apstiprina izmaiņas klasifikācijās un klasifikatoros (kodu sistēmās);

9.8. ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc klasifikācijas vai klasifikatora (kodu sistēmas) apstiprināšanas iesniedz attiecīgā rīkojuma kopiju, kā arī apstiprinātās klasifikācijas vai klasifikatora (kodu sistēmas) vienu eksemplāru (ja apstiprinātā klasifikācija ir starptautiskās standartizētās klasifikācijas adaptācija, - arī etalonu oriģinālvalodā) Centrālajā statistikas pārvaldē;

9.9. ja starptautiskajā standartizētajā klasifikācijā izdarītas izmaiņas, divu nedēļu laikā informē Centrālo statistikas pārvaldi par izmaiņu būtību un apjomu un nepieciešamību aktualizēt attiecīgo klasifikāciju, kā arī par termiņiem, kādos paredzēts to veikt;

9.10. ministrijas un citas valsts institūcijas, kuras ir atbildīgas par vienotajā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā iekļauto klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) izstrādāšanu (adaptāciju) un uzturēšanu, līdz 2002.gada 31.decembrim nodrošina valsts nozīmes informācijas tīklam pieslēgtajiem lietotājiem pieejamību klasifikācijām un klasifikatoriem (kodu sistēmām) tiešsaistes režīmā, izņemot, ja klasifikācija vai klasifikators (kodu sistēma) ir ar ierobežotu pieejamību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.01.2000. noteikumiem nr.31, kas stājas spēkā no 22.01.2000.)

10. Izstrādātās (adaptētās) klasifikācijas un klasifikatora (kodu sistēmas) publicēšanas un tiražēšanas pirmtiesības ir ministrijai vai valsts institūcijai, kura ir atbildīga par attiecīgās klasifikācijas un klasifikatora (kodu sistēmas) izstrādāšanu (adaptāciju).

III. Vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas

finansēšanas kārtība

11. Izdevumi, kas saistīti ar vienotajā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā iekļauto klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) izstrādāšanu (adaptāciju) un uzturēšanu, tiek segti no valsts budžeta.

(Ministru kabineta 2000.gada 18.janvāra noteikumu nr.31 redakcijā, kas stājas spēkā no 22.01.2000.)

12. Klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) lietotājiem, kuri tiek finansēti no valsts budžeta, viens klasifikācijas vai klasifikatora (kodu sistēmas) eksemplārs tiek izsniegts bez maksas. Citas juridiskās un fiziskās personas klasifikācijas un klasifikatorus (kodu sistēmas) iegādājas par izdevēja noteikto samaksu.

(Ministru kabineta 2000.gada 18.janvāra noteikumu nr.31 redakcijā, kas stājas spēkā no 22.01.2000.)

IV. Noslēguma jautājumi

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 25.novembra noteikumus nr.386 "Noteikumi par vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 309./310.nr.).

   Ministru prezidents                             G.Krasts

   Ekonomikas ministra vietā -

   finansu ministrs                                   R.Zīle


Pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 16.jūnija

noteikumiem Nr.222

(Pielikums 2003.gada 17.jūnija MK noteikumu nr.312 redakcijā, kas stājas spēkā no 21.06.2003.)

Vienotajā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā ietvertās klasifikācijas un klasifikatori (kodu sistēmas) un to izstrādāšanā (adaptācijā) un uzturēšanā iesaistītās ministrijas un citas valsts institūcijas

 Nr.

p.k.

 Klasifikācijas vai klasifikatora (kodu sistēmas) nosaukums

 Par klasifikācijas vai klasifikatora (kodu sistēmas) izstrādāšanu (adaptāciju) un uzturēšanu atbildīgās ministrijas un citas valsts institūcijas

 Klasifikācijas statuss

 Starptautiskā etalona nosaukums oriģinālvalodā

 galvenais atbildīgais

 piesaistītās institūcijas

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 1.

 Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators (ATVK)1

 Centrālā statistikas pārvalde

 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Valsts zemes dienests

 Nacionālā klasifikācija

  

2.

Statistisko reģionu nomenklatūra EFTA valstīs un Eiropas Savienības kandidātvalstīs

Centrālā statistikas pārvalde

  

 Starptautiskā klasifikācija

 Statistical regions in the EFTA countries and the Central European Countries (CEC), 2001

 3.

Statistiskais teritoriālo vienību klasifikators (NUTS)

Centrālā statistikas pārvalde

 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

 Starptautiskā klasifikācija

 Nomenclature of Territorial Units for Statistics NUTS, Eurostat, 1999

 4.

Tautību klasifikators

Centrālā statistikas pārvalde

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 Nacionālā klasifikācija

  

 5.

Pilsētu un apdzīvoto vietu klasifikācija

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

  

 Nacionālā klasifikācija

  

 6.

Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību reģistrācijas kodu sistēma

Tieslietu ministrija

 Uzņēmumu reģistrs

 Nacionālais klasifikators

  

 7.

Nodokļu maksātāju reģistra reģistrācijas numuru sistēma

Valsts ieņēmumu dienests

  

 Nacionālais klasifikators

  

 8.

Īpašuma un uzņēmējdarbības formu identifikācijas klasifikators (IUFIK)

Centrālā statistikas pārvalde

  

 Nacionālais klasifikators

  

 9.

Vispārējā ekonomiskās darbības klasifikācija (NACE 1.1 red.)2

Centrālā statistikas pārvalde

  

 Adaptācija

 Statistical classification of Economic Activities in the European Communities NACE Rev.1.1, Eurostat, 2003

 10.

Ekonomiskās darbības statistiskā klasifikācija Eiropas Savienībā (NACE 1.1 red.)3

Centrālā statistikas pārvalde

  

 Starptautiskā klasifikācija

 Statistical classification of Economic Activities in the European Communities NACE Rev.1.1

 11.

Vispārējā ekonomiskās darbības klasifikācija (NACE 1.red.)4

Centrālā statistikas pārvalde

  

 Adaptācija

Statistical classification of Economic Activities in the European Communities NACE Rev.1, Eurostat, 1993

 12.

Ekonomiskās darbības statistiskā klasifikācija Eiropas Savienībā (NACE 1.red.)5

Centrālā statistikas pārvalde

  

 Starptautiskā klasifikācija

Statistical classification of Economic Activities in the European Communities NACE Rev.1

 13.

Starptautiskā standartizētā visu ekonomiskās darbības veidu klasifikācija (ISIC 3.red.)6

Centrālā statistikas pārvalde

  

 Starptautiskā klasifikācija

International Standard Classification of All Economic Activities ISIC Rev.3, UN, 1989

 14.

Rūpniecības produkcijas klasifikācija (PRODCOM)1

Centrālā statistikas pārvalde

  

 Adaptācija

PRODCOM, Eurostat

 15.

Produkcijas un pakalpojumu klasifikācija atbilstoši darbības veidam (CPA 2002)7

Centrālā statistikas pārvalde

  

 Adaptācija

Classification of Products According to Activities CPA 2002, Eurostat, 2003

 16.

Produkcijas klasifikācija atbilstoši darbības veidam (CPA 2002)3

Centrālā statistikas pārvalde

  

 Starptautiskā klasifikācija

Classification of Products According to Activities CPA 2002

 17.

Produkcijas un pakalpojumu klasifikācija atbilstoši darbības veidam (CPA)

Centrālā statistikas pārvalde

  

 Adaptācija

Classification of Products According to Activities CPA, Eurostat, 1996

 18.

Produkcijas klasifikā-cija atbilstoši darbības veidam (CPA)5

Centrālā statistikas pārvalde

  

 Starptautiskā klasifikācija

Classification of Products According to Activities CPA

 19.

Centrālā produkcijas klasifikācija (CPC 1.1 red.)6

Centrālā statistikas pārvalde

  

 Starptautiskā klasifikācija

Central Product Classification CPC Version 1.1, UN, 2002

 20.

Ārējās tirdzniecības statistiskā klasifikācija pa plašām ekonomiskām kategorijām

Centrālā statistikas pārvalde

  

 Starptautiskā klasifikācija

Classification by Broad Economic Categories BEC, UN, 1989

 21.

Starptautiskā standartizētā tirdzniecības klasifikācija (SITC 3.red.)

Centrālā statistikas pārvalde

  

 Starptautiskā klasifikācija

Standard International Trade Classification SITC Rev.3, UN, 1986

22.

Latvijas kombinētā nomenklatūra (KN)1

Finanšu ministrija

  

 Adaptācija

Combined Nomenclature CN, Eurostat

 23.

Kombinētā nomenklatūra (CN)1

Finanšu ministrija

  

 Starptautiskā klasifikācija

Combined Nomenclature CN, Eurostat

 24.

Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētā sistēma (HS 2002)

Finanšu ministrija

  

 Starptautiskā klasifikācija

The Harmonized Commodity Description and Coding System HS, Customs Cooperation Council, 2002

 25.

Transporta statistikas standartizētā preču nomenklatūra (NST/R)

Centrālā statistikas pārvalde

  

 Starptautiskā klasifikācija

Standard Goods Nomenclature for Transport Statistics NST/R, Eurostat, 1967

 26.

Transporta veidu klasifikators (muitas uzskaitē)

Valsts ieņēmumu dienests

  

 Nacionālais klasifikators

 27.

Muitas režīmu klasifikators

Valsts ieņēmumu dienests

  

 Nacionālais klasifikators

 28.

Darījumu veidu klasifikators

Valsts ieņēmumu dienests

  

 Nacionālais klasifikators

 29.

Muitas iestāžu klasifikators

Valsts ieņēmumu dienests

  

 Nacionālais klasifikators

 30.

Individuālā patēriņa veidu klasifikācija (COICOP)

Centrālā statistikas pārvalde

  

  

Classification of Individual Consumption by Purpose COICOP, OECD, 1996

 31.

Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas institūciju veidu klasifikācija (COPNI)

Centrālā statistikas pārvalde

  

 Starptautiskā klasifikācija

Classification of the purpose of Non- Profit Institutions Serving Households OECD, 1996

 32.

Valdības funkciju klasifikācija

Finanšu ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

 Adaptācija

Classification of the Functions of Government COFOG, UN, 1980

 33.

Valdības funkciju klasifikācija (COFOG)

Finanšu ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

 Starptautiskā klasifikācija

Classification of the Functions of Government COFOG,UN, 1980

 34.

Budžeta ieņēmumu klasifikācija

Finanšu ministrija

 Adaptācija

Classification of Government Revenue and Grants, GFSM, IMF, 1986

 35.

Budžeta izdevumu ekonomiskā klasifikācija

Finanšu ministrija

 Adaptācija

Economic Classification of Government Expenditure and Lending minus Repayment, GFSM, IMF, 1986

 36.

Finansēšanas klasifikācija pēc kreditora tipa

Finanšu ministrija

 Adaptācija

Classification of Financing by Type of Debt Holder, GFSM, IMF, 1986

 37.

Finansēšanas klasifikācija pēc finanšu saistību veida

Finanšu ministrija

 Adaptācija

Classification of Financing by Type of Debt Instrument, GFSM, IMF, 1986

 38.

Parāda klasifikācija pēc kreditora tipa

Finanšu ministrija

 Adaptācija

Classification of Outstanding by Type of Debt Holder, GFSM, IMF, 1986

 39.

Parāda klasifikācija pēc saistību veida

Finanšu ministrija

 Adaptācija

Classification of Outstandingby Type of Debt Instrument, GFSM, IMF, 1986

 40.

Profesiju klasifikators

Labklājības ministrija

 Adaptācija

International Standard Classification of Occupations ISCO, ILO, 1988

 41.

Starptautiskā standartizētā profesiju klasifikācija (ISCO)3

Labklājības ministrija

 Starptautiskā klasifikācija

International Standard Classification of Occupations ISCO, ILO, 1988

 42.

Ārējās iedarbes izraisīto traumu Ziemeļvalstu klasifikācija

BOVAS "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra"

 Starptautiskā klasifikācija

Classification of External Causes of Injuries, NOMESCO, 1997

 43.

Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK - 10.red.)

BOVAS "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra"

 Starptautiskā klasifikācija

International Statistical Classifi­cation of Diseases and Related Health Problems ICD-10, WHO, 1992

 44.

Starptautiskais iedzīvotāju veselības un veselības aprūpes resursu un darbības rādītāju klasifikators

BOVAS "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra"

 Adaptācija

Health For All by the Year 2000, WHO Regional Office for Europe, 1996

 45.

Neveselības, nespējas un nevarības starptautiskā klasifikācija

BOVAS "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra"

 Starptautiskā klasifikācija

International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, WHO, 1980

 46.

Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēma (ESSPROS): vispārīgie principi un pamatsistēma; pabalstu klasifikācija pamatsistēmā

Labklājības ministrija

 Starptautiskā klasifikācija

European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), Eurostat, 1996: General Principles and the Core System; Classifica-tion of Benefits in the Core System

47.

Latvijas izglītības klasifikācija

Izglītības un zinātnes ministrija

 Adaptācija

International Standard Classification of Education ISCED, UNESCO, 1997

 48.

Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija (ISCED)3

Izglītības un zinātnes ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

 Starptautiskā klasifikācija

International Standard Classification of Education ISCED, UNESCO, 1997

 49.

Apmācību nozaru klasifikācija

Izglītības un zinātnes ministrija

 Starptautiskā klasifikācija

Classification of Fields of Training, Eurostat, 1999

 50.

Būvju klasifikācija (CC)

Centrālā statistikas pārvalde

Ekonomikas ministrija, Valsts zemes dienests

 Adaptācija

Classification of Types of Construction CC, Eurostat, 1996

 51.

Būvju klasifikācija (CC)3

Centrālā statistikas pārvalde

 Starptautiskā klasifikācija

Classification of Types of Construction CC, Eurostat, 1996

 52.

Mājokļu klasifikācija

Centrālā statistikas pārvalde

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Valsts zemes dienests

 Nacionālā klasifikācija

 53.

Valsts ģeodēzisko tīklu klasifikators

Valsts zemes dienests

 Nacionālā klasifikācija

 54.

Zemes lietošanas veidu klasifikators

Valsts zemes dienests

 Nacionālā klasifikācija

 55.

Nekustamā īpašuma vienību apzīmējumu sistēmas klasifikators

Valsts zemes dienests

 Nacionālā klasifikācija

 56.

Nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķu klasifikators

Valsts zemes dienests

 Nacionālā klasifikācija

 57.

Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu klasifikācija

Valsts zemes dienests

Apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas

 Nacionālā klasifikācija

 58.

Nekustamā īpašuma reālservitūtu klasifikācija

Valsts zemes dienests

Apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas

 Nacionālā klasifikācija

 59.

Nomas un nomas objektu apzīmējumu sistēmas klasifikācija

Valsts zemes dienests

Apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas

 Nacionālā klasifikācija

 60.

Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators

Vides ministrija

Latvijas Vides aģentūra, projektēšanas un informācijas valsts uzņēmums "Meliorprojekts"

 Nacionālais klasifikators

 61.

Ūdenstilpju klasifikators

Vides ministrija

Latvijas Vides aģentūra, projektēšanas un informācijas valsts uzņēmums "Meliorprojekts"

 Nacionālā klasifikācija

 62.

Ūdens ņemšanas vietu klasifikators

Vides ministrija

Reģionālās vides pārvaldes, Latvijas Vides aģentūra

 Nacionālā klasifikācija

 63.

Ūdens novadīšanas vietu klasifikators

Vides ministrija

Reģionālās vides pārvaldes, Latvijas Vides aģentūra

 Nacionālā klasifikācija

 64.

Ūdensapgādes urbumu klasifikators

Vides ministrija

Reģionālās vides pārvaldes, Valsts ģeoloģijas dienests

 Nacionālā klasifikācija

 65.

Ūdens horizontu klasifikators

Valsts ģeoloģijas dienests

Vides ministrija

 Nacionālā klasifikācija

 66.

Atkritumu klasifikācija

Vides ministrija

Latvijas Vides aģentūra

 Adaptācija

European Waste Catalogue EWC, Commission of the European Communities, 1994

 67.

Adrešu klasifikators

Valsts zemes dienests

 Nacionālais klasifikators

 68.

Latvijas iedzīvotāju reģistrācijas sistēmas klasifikators

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Centrālā statistikas pārvalde

 Nacionālais klasifikators

 69.

Uzskaites un pārskatu dokumentācijas klasifikators (UPDK)

Centrālā statistikas pārvalde

Visas ministrijas un valsts institūcijas, kuru kompetencē ietilpst ekonomiskās informācijas plūsmu organizēšana

 Nacionālais klasifikators

Piezīmes.

1 Katra gada atbilstošā versija.

2 Ar 2003.gada 1.janvāri nomaina iepriekš lietoto klasifikāciju NACE 1.red.

3 Izmanto, iesniedzot datus Eiropas Savienības institūcijās vai veicot starptautisku datu apmaiņu.

4 Ar 2003.gada 1.janvāri tiek nomainīta ar klasifikāciju NACE 1.1 red.

5 Izmanto, iesniedzot datus Eiropas Savienības institūcijās vai veicot starptautisku datu apmaiņu; ir spēkā Eiropas Savienībā līdz 2002.gada 31.decembrim.

6 Tiek lietota tikai statistikas datu sagatavošanai pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas institūciju pieprasījuma.

7 Ar 2003.gada 1.janvāri nomaina iepriekš lietoto klasifikāciju CPA. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu: