allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Noteikumi par arhitektu izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu 12.07.05

Comments: 0   Views : 198

Noteikumi par arhitektu izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu 12.07.05
Drukāts 2007-02-13 19:04  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

 

spēkā esošs no 16.07.2005

Publicēts:Vēstnesis 111 15.07.2005.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

12.07.2005.

Noteikumi nr. 507

Rīgā

Noteikumi par arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu


(prot. Nr.40  18.§)

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par reglamentētajām profesijām un

profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"

36.panta 6.punktu un

54.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ārvalstīs iegūtos arhitekta profesionālos nosaukumus, izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus (turpmāk - arhitekta kvalifi­kācijas dokumenti), kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu;

1.2. papildus nepieciešamo profesionālās pieredzes ilgumu un veidu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja saskaņā ar ārvalstīs iegūtajiem arhitekta kvalifikācijas dokumentiem arhitekts ir ieguvis likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām atbilstošu izglītību (attiecībā uz struktūru un saturu), bet arhitekta kvalifikācijas dokumentu apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

2. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijas Republikā atzīst šādus ārvalstīs iegūtus arhitekta kvalifikācijas dokumentus, kas minētajās valstīs apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu, veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā un ir atzīti Eiropas Savienībā:

2.1. Vācijas Federatīvajā Republikā:

2.1.1. mākslas augstskolu izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "Dipl.-Ing." vai "Architekt (HfbK)";

2.1.2. tehnisko augstskolu (Technische Hochschulen), tehnisko universi­tāšu un universitāšu arhitektūras nodaļu (Architektur/Hochbau), kā arī apvienoto augstskolu (Gesamthochschulen) (ja tajās ir šādas nodaļas) izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "Dipl.-Ing." vai cits profesionālais nosaukums, kuru drīkst piešķirt personām, kurām ir izsniegti šādi diplomi;

2.1.3. specializēto augstskolu (Fachhochschulen) arhitektūras nodaļu (Architektur/Hochbau) vai apvienoto augstskolu (Gesamthochschulen) (ja tajās ir šādas nodaļas) izsniegti diplomi par arhitekta studiju programmas apguvi. Ja šādi diplomi ir izsniegti par tādas arhitekta studiju programmas apguvi, kas ir īsāka par četriem gadiem, bet ne mazāk kā trīs gadus ilga, diplomiem jāpievieno Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās institūcijas, kuras arhitektu reģistrā persona ir reģistrēta, izsniegts dokuments, kas apliecina, ka iegūtā izglītība ir papildināta ar četrus gadus ilgu profesionālo pieredzi, persona ir praktiski apgu­vusi arhitekta profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās zināšanas un tai ir piešķirts atbilstošs profesionālais nosaukums "Dipl.-Ing." vai cits profesionālais nosaukums, kuru drīkst piešķirt personām, kurām ir izsniegti šādi diplomi;

2.1.4. līdz 1973.gada 1.janvārim inženieru skolu (Ingenieurschulen) un praktiskās mākslas skolu (Werkkunstschulen) arhitektūras nodaļu izsniegti diplomi (Prüfungszeugnisse) un Vācijas Federatīvās Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir nokārtojusi arhitekta kvalifikācijas pārbaudījumu;

2.1.5. pēc 1945.gada 8.maija Vācijas Demokrātiskajā Republikā izsniegti arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, ja tiem ir pievienots Vācijas Federatīvās Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka attiecīgie izglītību un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti ir atzīti par līdzvērtīgiem šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. vai 2.1.4.apakšpunktā minētajiem arhitekta izglītību un kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, un minētajos apakšpunktos noteiktie papildu dokumenti;

2.2. Beļģijas Karalistē:

2.2.1. valsts arhitektūras augstskolu vai valsts augstāko arhitektūras institūtu izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architecte" vai "architect";

2.2.2. Haseltas (Hasselt) provinces arhitektūras augstskolas izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architect";

2.2.3. Karaliskās mākslas akadēmijas izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architecte" vai "architect";

2.2.4. diplomi, kurus piešķīrušas "écoles Saint-Luc" un ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architecte" vai "architect";

2.2.5. universitāšu izsniegti diplomi civilajās inženierzinātnēs, ja tiem ir pievienots arhitektu asociācijas izsniegts apmācības sertifikāts, kas apliecina, ka personai, kurai tas ir izsniegts, ir piešķirtas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu "architecte" vai "architect";

2.2.6. centrālās vai valsts arhitektu eksaminācijas padomes izsniegti arhitektu diplomi, kas apliecina, ka personai, kurai tie ir izsniegti, ir piešķirtas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu "architecte" vai "architect";

2.2.7. universitāšu praktisko zinātņu fakultāšu un Monsas Politehniskās fakultātes (Faculté polytechnique de Mons) izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi civilajās inženierzinātnēs un arhitektūrā vai arhitektūrā un inženierzinātnēs, ar kuriem ir piešķirts inženiera arhitekta profesionālais nosau­kums (kvalifikācija) "ingénieur-architecte" vai "ingenieur-architect";

2.3. Dānijas Karalistē:

2.3.1. Kopenhāgenas un Orhūsas (Århus) valsts arhitektūras skolu izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "arkitekt";

2.3.2. saskaņā ar Dānijas 1975.gada 28.maija likumu Nr.202 Arhitektu padomes izsniegts reģistrācijas sertifikāts, ar kuru ir piešķirts profesionālais nosaukums "registreret arkitekt";

2.3.3. civilo inženierzinātņu augstskolu izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "bygningskonstruktoer", un Dānijas kompetentās institūcijas izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka persona, kurai tas ir izsniegts, ir nokārtojusi arhitekta kvalifikācijas pārbaudījumu;

2.4. Francijas Republikā:

2.4.1. līdz 1959.gadam Izglītības ministrijas un no 1959.gada Kultūras ministrijas izsniegti valsts arhitekta diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architecte DPLG";

2.4.2. speciālās arhitektūras augstskolas (Ecole spéciale d'architecture) izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "architecte DESA";

2.4.3. Strasbūras Mākslas un rūpniecības augstskolas (nosaukumi - "Ecole nationale supérieure des Arts et Industries de Strasbourg" vai "Ecole nationale d'ingénieurs de Strasbourg") arhitektūras nodaļu izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architecte ENSAIS";

2.5. Grieķijas Republikā:

2.5.1. Atēnu "Metsovion Polytechnion" izsniegti diplomi inženierzinātnēs un arhitektūrā un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;

2.5.2. Tesaloniku "Aristotelion Panepistimion" izsniegti diplomi inženier­zinātnēs un arhitektūrā un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;

2.5.3. Atēnu "Metsovion Polytechnion" izsniegti diplomi inženierzinātnēs un civilajās inženierzinātnēs un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;

2.5.4. Tesaloniku "Aristotelion Panepistimion" izsniegti diplomi inženier­zinātnēs un civilajās inženierzinātnēs un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;

2.5.5. "Panepistimion Thrakis" izsniegti diplomi inženierzinātnēs un civilajās inženierzinātnēs un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;

2.5.6. "Panepistimion Patron" izsniegti diplomi inženierzinātnēs un civilajās inženierzinātnēs un Grieķijas Tehniskās palātas izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību arhitektūras jomā;

2.6. Īrijas Republikā:

2.6.1. Īrijas Valsts universitātes (National University of Ireland) izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts bakalaura grāds arhitektūrā "B Arch. (NUI)" universitātes koledžas (Dublinā) arhitektūras specialitātes beidzējiem;

2.6.2. Dublinas (Boltona ielā) Tehnoloģiju koledžas (College of Technology, Bolton Street, Dublin), izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts standarta grāds arhitektūrā "Dipl. Arch.";

2.6.3. Īrijas Karaliskā arhitektu institūta izsniegts asociētā biedra sertifikāts "Certificate of Associateship of the Royal Institute of Architects of Ireland (ARIAIA)";

2.6.4. Īrijas Karaliskā arhitektu institūta izsniegts biedra sertifikāts "Certificate of Membership of the Royal Institute of Architects of Ireland (MRIAI)";

2.7. Itālijas Republikā:

2.7.1. universitāšu, politehnisko institūtu, Venēcijas un Redžo Kalabrijas (Reggio Calabria) arhitektūras augstskolu izsniegti "laurea in architettura" diplomi un izglītības ministra izsniegts diploms par valsts eksāmena nokārtošanu, kas apliecina tiesības patstāvīgi darboties arhitekta profesijā ar profesionālo nosaukumu "dott. Architetto";

2.7.2. universitāšu un politehnisko institūtu izsniegti "laurea in ingegneria" diplomi ēku celtniecībā ("sezione costenzione civile") un izglītības ministra izsniegts diploms par valsts eksāmena nokārtošanu, kas apliecina tiesības patstāvīgi darboties arhitekta profesijā ar profesionālo nosaukumu "dott. Ing. Architetto" vai "dott. Ing. in ingegneria civilie";

2.8. Nīderlandes Karalistē:

2.8.1. Delftas (Delft) un Eindhovenas (Eindhoven) tehnisko koledžu arhitektūras nodaļu izsniegti sertifikāti, kas apliecina, ka tā īpašnieks ir nokārtojis zinātniskā grāda eksāmenu arhitektūrā un viņam ir piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "bouwkunding ingenieur";

2.8.2. valsts atzītu arhitektūras akadēmiju izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architect";

2.8.3. līdz 1971.gadam arhitektūras koledžu (Hoger Bouwkunstonderricht) izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "Architect HBO";

2.8.4. līdz 1970.gadam arhitektūras koledžu (Voortgezet Bouwkunstonder­richt) izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "Architect VBO";

2.8.5. sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi "Bond van Nederlandse Architecten" (Nīderlandes arhitektu ordenis, BNA) Arhitektu padomes organizētu eksāmenu un tai ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architect";

2.8.6. Arhitektūras institūta fonda (IVA) izsniegti diplomi, kas apliecina, ka persona ir apguvusi fonda rīkoto arhitekta (architect) izglītības programmu, kuras ilgums ir vismaz četri gadi, un mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir nokārtojusi arhitekta kvalifikācijas pārbaudījumu;

2.8.7. Nīderlandes kompetento institūciju izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka līdz 1987.gada 5.augustam attiecīgā persona ir nokārtojusi Delftas vai Eindhovenas tehnisko koledžu "Kandidaat in de bouwkunde" eksāmenu un ne mazāk kā piecus gadus līdz minētajam datumam ir veikusi arhitekta (architect) profesionālo darbību saskaņā ar Nīderlandē noteiktajām prasībām personu kompetencei arhitektūras jomā;

2.8.8. Nīderlandes kompetento institūciju izsniegts sertifikāts, kuru izsniedz tikai personām, kas sasniegušas 40 gadu vecumu līdz 1987.gada 5.augustam, un kurš apliecina, ka attiecīgā persona ne mazāk kā piecus gadus līdz minētajam datumam ir veikusi arhitekta (architect) profesionālo darbību saskaņā ar Nīderlandē noteiktajām prasībām personu kompetencei arhitektūras jomā;

2.8.9. šo noteikumu 2.8.7. un 2.8.8.apakšpunktā minētajiem sertifikātiem jāpievieno Nīderlandes kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šie sertifikāti dod tiesības Nīderlandē veikt patstāvīgu profesionālo darbību ar arhitekta profesionālo nosaukumu;

2.9. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē:

2.9.1. Apvienotās Karalistes Arhitektu reģistrācijas padomes (Architects Registration Council of the United Kingdom) atzīti arhitekta (Architect) kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, ko piešķir pēc eksāmenu nokārtošanas šādās iestādēs:

2.9.1.1. Karaliskajā Britu arhitektu institūtā (Royal Institute of British Architects);

2.9.1.2. arhitektūras skolās;

2.9.1.3. universitātēs;

2.9.1.4. politehnikumos;

2.9.1.5. koledžās;

2.9.1.6. akadēmijās;

2.9.1.7. tehnoloģijas un mākslas skolās;

2.9.2. kompetentās institūcijas izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka tā īpašniekam ir tiesības izmantot arhitekta (Architect) profesionālo nosaukumu saskaņā ar 1931.gada Arhitektu reģistrācijas akta sestās sadaļas 1.punkta "a", "b" vai "d" apakšpunktu;

2.9.3. kompetentās institūcijas izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka tā īpašniekam ir tiesības izmantot arhitekta (Architect) profesionālo nosaukumu saskaņā ar 1931.gada Arhitektu reģistrācijas akta otro sadaļu;

2.10. Spānijas Karalistē - Izglītības un zinātnes ministrijas vai univer­sitāšu izsniegti dokumenti, kas apliecina, ka to īpašniekam ir piešķirta arhitekta kvalifikācija "título oficial de arquitecto";

2.11. Portugāles Republikā:

2.11.1. Lisabonas un Porto mākslas skolu izsniegti diplomi (diploma do curso especial de arquitectura);

2.11.2. Lisabonas un Porto mākslas skolu izsniegti arhitekta diplomi (diploma de arquitecto);

2.11.3. Lisabonas un Porto mākslas augstskolu izsniegti arhitekta diplomi (diploma do curso de arquitectura);

2.11.4. Lisabonas mākslas augstskolas izsniegti diplomi (diploma de licenciatura em arquitectura);

2.11.5. Lisabonas Tehniskās universitātes un Porto universitātes izsniegti diplomi (carta de curso de licenciatura em arquitectura);

2.11.6. Lisabonas universitātes Augstākā tehniskā institūta izsniegti universitātes diplomi būvniecībā (Licenciatura em engenharia civil);

2.11.7. Porto universitātes Zinātņu un tehnoloģiju fakultātes izsniegti diplomi būvniecībā (Licenciatura em engenharia civil);

2.11.8. Koimbras (Coimbra) universitātes Zinātņu un tehnoloģiju fakultātes izsniegti diplomi inženierzinātnēs (Licenciatura em engenharia civil);

2.11.9. Minho (Minho) universitātes izsniegti diplomi inženierzinātnēs (ražošanā) (Licenciatura em engenharia civil (produção));

2.12. Austrijas Republikā:

2.12.1. Vīnes Tehnoloģiju universitātes, Grācas Tehnoloģiju universitātes un Insbrukas Universitātes Būvniecības un arhitektūras fakultātes izsniegti diplomi par arhitektūras vai būvniecības ("Bauingenieurwesen", "Hochbau" vai "Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen") studiju programmas apguvi;

2.12.2. Zemkopības kultūras ("Bodenkultur") universitātes diplomi par kultūrtehnikas un ūdenssaimniecības ("Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") studiju programmas apguvi;

2.12.3. Vīnes Lietišķās mākslas universitātes koledžas diplomi par arhitekta studiju programmas apguvi;

2.12.4. Vīnes Brīvo mākslu akadēmijas diplomi par arhitekta studiju programmas apguvi;

2.12.5. augstāko tehnisko koledžu un būvniecības tehnisko koledžu izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts sertificēta inženiera "Ing." profesionālais nosaukums (kvalifikācija) un licence būvniecībā ("Baumeister"), kas apliecina, ka licences īpašniekam ir vismaz sešus gadus ilga profesionālā pieredze Austrijā un viņš ir nokārtojis kompetentās institūcijas organizētu eksāmenu;

2.12.6. Lincas (Linz) Mākslas un rūpniecības universitātes koledžas diplomi par arhitekta studiju programmas apguvi;

2.12.7. būvniecības inženiera vai būvniecības ("Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") inženiera konsultanta kvalifikācijas sertifikāti, kas izsniegti saskaņā ar Civilo tehniķu likumu (Ziviltechnikergesetz, BGBl. Nr.156/1994);

2.13. Somijas Republikā:

2.13.1. tehnoloģiju universitāšu arhitektūras fakultāšu un Oulu Universi­tātes Arhitektūras fakultātes izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "arkkitehti" vai "arkitekt";

2.13.2. tehnoloģiju institūtu izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "rakennusarkkitehti" vai "byggnads­arkitekt";

2.14. Zviedrijas Karalistē:

2.14.1. Karaliskā Tehnoloģiju institūta Arhitektūras skolas, Chalmers Tehnoloģiju institūta un Lundas Universitātes Tehnoloģiju institūta izsniegti diplomi par universitātes līmeņa studiju programmas apguvi arhitektūrā, ar kuriem ir piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "arkitekt";

2.14.2. "Svenska Arkitekters Riksfoerbund" (SAR) biedra sertifikāts, ja izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti iegūti citā šo noteikumu 2.punktā minētajā valstī;

2.15. Čehijas Republikā:

2.15.1. diplomi, ko ir izsniegušas šādas Čehijas Tehniskās universitātes (Prāgā) ("České vysoké učení technické") fakultātes (specialitātēs - ēku būvniecība un struktūras, ēku būvniecība, būvniecība un arhitektūra, arhitektūra (arī pilsētplānošana un zemesierīcība), civilā būvniecība, kā arī rūpniecības un lauksaimniecības objektu būvniecība - vai arī studiju programmā, kas paredz inženierceltniecības studijas ēku būvniecības un arhitektūras jomā):

2.15.1.1. līdz 1951.gadam Arhitektūras un ēku būvniecības fakultāte ("Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství");

2.15.1.2. no 1951.gada līdz 1960.gadam Arhitektūras un ēku būvniecības fakultāte ("Fakulta architektury a pozemního stavitelství");

2.15.1.3. no 1960.gada Inženierceltniecības fakultāte ("Fakulta stavební");

2.15.1.4. no 1976.gada Arhitektūras fakultāte ("Fakulta architektury") specialitātēs - arhitektūra, pilsētplānošana un zemesierīcība - vai arī studiju programmā "Arhitektūra un pilsētplānošana" studiju jomās - arhitektūra, arhitektūras dizaina teorija, pilsētplānošana un zemesierīcība, arhitektūras vēsture un vēstures pieminekļu restaurācija, arhitektūra un ēku būvniecība;

2.15.2. līdz 1951.gadam "Vysoká škola technická Dr.Edvarda Beneše" izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi arhitektūras un būvniecības jomā;

2.15.3. no 1951.gada līdz 1956.gadam "Vysoká škola stavitelství v Brně" izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi arhitektūras un būvniecības jomā;

2.15.4. no 1956.gada "Vysoké učení technické v Brně" Arhitektūras fakultātes ("Fakulta architektury") izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi arhitektūras un pilsētplānošanas jomā vai Inženierceltniecības fakultātes ("Fakulta stavební") izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi būvniecības jomā;

2.15.5. no 1997.gada "Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava" Inženierceltniecības fakultātes ("Fakulta stavební") izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi struktūru un arhitektūras vai inženierceltniecības jomā;

2.15.6. no 1994.gada "Technická univerzita v Liberci" Arhitektūras fakultātes ("Fakulta architektury") izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi arhitektūrā un pilsētplānošanā arhitektūras jomā;

2.15.7. "Akademie výtvarných umění v Praze" izsniegti diplomi par mākslas studiju programmas apguvi arhitektūras dizaina jomā;

2.15.8. "Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze" izsniegti diplomi par mākslas studiju programmas apguvi arhitektūras jomā;

2.15.9. "Česká komora architektů" izsniegts sertifikāts, ko piešķir ēku būvniecības jomā vai nenorādot jomu;

2.15.10. līdz 1993.gada 1.janvārim Čehoslovākijas Sociālistiskajā Repub­likā izsniegti izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti vai izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kuru iegūšanai izglītība ir uzsākta Čehoslovākijas Sociālistiskajā Republikā līdz 1993.gada 1.janvārim, kas apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā, un Čehijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka tās teritorijā šiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izsniegtiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, un Čehijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir vismaz trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze arhitekta profesijā pēdējo piecu gadu laikā pirms attiecīgā dokumenta izsniegšanas dienas;

2.16. Igaunijas Republikā:

2.16.1. diplomi par arhitektūras studiju programmas apguvi (diplom arhitektuuri erialal), kurus izsniegusi šāda mācību iestāde:

2.16.1.1. no 1951.gada līdz 1988.gadam Igaunijas PSR Valsts Mākslas institūts;

2.16.1.2. no 1989.gada līdz 1995.gadam Tallinas Mākslas universitāte;

2.16.1.3. no 1996.gada Igaunijas Mākslas akadēmijas Arhitektūras fakultāte;

2.16.2. līdz 1991.gada 20.augustam Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā izsniegti izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti vai izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kuru iegūšanai izglītība ir uzsākta Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā līdz 1991.gada 20.augustam, kas apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā, un Igaunijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka tās teritorijā šiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijas Republikā izsniegtiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, un Igaunijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir vismaz trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze arhitekta profesijā pēdējo piecu gadu laikā pirms attiecīgā dokumenta izsniegšanas dienas;

2.17. Kipras Republikā - Kipras Zinātnes un Tehnikas palātas (ETEK) Arhitektu reģistra izsniegta Reģistrācijas apliecība (Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου);

2.18. Lietuvas Republikā:

2.18.1. līdz 1969.gadam Kauņas politehniskā institūta izsniegti inženiera arhitekta vai arhitekta diplomi "inžinerius architektas/architektas";

2.18.2. arhitekta vai arhitektūras bakalaura, vai arhitektūras maģistra diplomi, ar kuriem ir piešķirts profesionālais nosaukums "architektas" vai grādi "architektûros bakalauras" vai "architektûros magistras", kurus izsniegušas šādas izglītības iestādes:

2.18.2.1. līdz 1990.gadam Viļņas Inženierceltniecības institūts (Vilniaus inžinerinis statybos institutas);

2.18.2.2. līdz 1996.gadam Viļņas Tehniskā universitāte (Vilniaus technikos universitetas);

2.18.2.3. no 1996.gada Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte (Vilniaus Gedimino technikos universitetas);

2.18.3. arhitektūras vai arhitektūras bakalaura vai arhitektūras maģistra diplomi par "architektûros kursas"/"architektûros bakalauras"/"architektûros magistras" izglītības programmas apguvi, kurus izsniegušas šādas izglītības iestādes:

2.18.3.1. līdz 1990.gadam Lietuvas PSR Valsts mākslas institūts (LTSR Valstybinis dailės institutas);

2.18.3.2. kopš 1990.gada Viļņas mākslas akadēmija (Vilniaus dailės akademija);

2.18.4. kopš 1997.gada Kauņas Tehnoloģiju universitātes (Kauno technologijos universitetas) izsniegti arhitektūras bakalaura vai arhitektūras maģistra "architektûros bakalauras"/"architektûros magistras" diplomi;

2.18.5. šo noteikumu 2.18.1., 2.18.2., 2.18.3. un 2.18.4.apakšpunktā minētajiem izglītību un kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem jāpievieno Atestācijas komisijas izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības darboties arhitektūras jomā (Atestuotas architektas);

2.18.6. līdz 1990.gada 11.martam Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā izsniegti izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti vai izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kuru iegūšanai izglītība ir uzsākta Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā līdz 1990.gada 11.martam, kas apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā, un Lietuvas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka tās teritorijā šiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvas Republikā izsniegtiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, un Lietuvas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir vismaz trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze arhitekta profesijā pēdējo piecu gadu laikā pirms attiecīgā dokumenta izsniegšanas dienas;

2.19. Ungārijas Republikā:

2.19.1. universitātes izsniegti arhitekta un arhitektūras zinātņu maģistra diplomi "okleveles építészmérnök";

2.19.2. universitātes izsniegti arhitektūras un inženierceltniecības maģistra diplomi "okleveles építész tervező művész";

2.20. Maltas Republikā - Maltas Universitātes izsniegti "Lawrja ta' Perit", kas dod tiesības reģistrēties kā arhitektam;

2.21. Polijas Republikā:

2.21.1. Varšavas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirti šādi arhitekta profesionālie nosaukumi:

2.21.1.1. no 1945.gada līdz 1948.gadam "inżynier architekt" un "magister nauk technicznych";

2.21.1.2. no 1951.gada līdz 1956.gadam "inżynier architekt";

2.21.1.3. no 1954.gada līdz 1957.gadam, 2. līmenī "inżyniera magistra arch­itek­tury";

2.21.1.4. no 1957.gada līdz 1959.gadam "inżyniera magistra architektury";

2.21.1.5. no 1959.gada līdz 1964.gadam "magistra inżyniera architektury";

2.21.1.6. no 1964.gada līdz 1982.gadam "magistra inżyniera architekta";

2.21.1.7. no 1983.gada līdz 1990.gadam "magister inżynier architekt";

2.21.1.8. kopš 1991.gada "magistra inżyniera architekta";

2.21.2. arhitekta diplomi, ko izsniegusi Krakovas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte (no 1945.gada līdz 1953.gadam nosaukums - Kalnrūp­niecības un metalurģijas universitātes Arhitektūras politehniskā fakultāte (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury)), piešķirot arhitekta profesionālo nosaukumu "magister inżynier architekt";

2.21.3. Vroclavas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes izsniegti diplomi, ar kuriem ir piešķirti šādi arhitekta profesionālie nosaukumi:

2.21.3.1. no 1949.gada līdz 1964.gadam "inżynier architekt, magister nauk technicznych";

2.21.3.2. no 1956.gada līdz 1964.gadam "magister inżynier architektury";

2.21.3.3. kopš 1964.gada "magister inżynier architekt";

2.21.4. diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "inżynier architekt" vai "magister inżynier architekt", ko izsniegusi Silēzijas Tehniskās universitātes (Glivicē (Gliwice)) Inženierceltniecības un būvniecības fakultāte no 1945.gada līdz 1955.gadam, Rūpnieciskās būvniecības un vispārējo inženierzinātņu fakultāte no 1961.gada līdz 1969.gadam, Inženierceltniecības un arhitektūras fakultāte no 1969.gada līdz 1976.gadam, Arhitektūras fakultāte kopš 1977.gada;

2.21.5. diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "inżynier architektury", "inżynier architekt" vai "magister inżynier architekt", ko izsniegusi Poznaņas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības skolas Arhitektūras fakultāte no 1945.gada līdz 1955.gadam, Arhitektūras fakultāte kopš 1978.gada;

2.21.6. diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "magister inżynier architekt", ko izsniegusi Gdaņskas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte no 1945.gada līdz 1969.gadam, Inženierceltniecības un arhitektūras fakultāte no 1969.gada līdz 1971.gadam, Arhitektūras un pilsēt­plānošanas institūts no 1971.gada līdz 1981.gadam, Arhitektūras fakultāte kopš 1981.gada;

2.21.7. diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "magister inżynier architekt", ko izsniedzis Belostokas (Białystok) Tehniskās universitātes Arhitektūras institūts no 1975.gada līdz 1989.gadam un Arhitektūras fakultāte kopš 1990.gada;

2.21.8. diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "inżynier architekt" vai "magister inżynier architekt", ko izsniegusi Lodzas (Łódź) Tehniskās universitātes Inženierceltniecības un arhitektūras fakultāte no 1973.gada līdz 1993.gadam, Inženierceltniecības, arhitektūras un vides celtniecības fakultāte kopš 1992.gada;

2.21.9. diplomi, ar kuriem piešķirts arhitekta profesionālais nosaukums "inżynier architekt" vai "magister inżynier architekt", ko izsniegusi Ščecinas (Szczecin) Tehniskās universitātes Inženierceltniecības skolas Arhitektūras fakultāte no 1948.gada līdz 1954.gadam, Inženierceltniecības un Arhitektūras fakultāte kopš 1970.gada;

2.21.10. šo noteikumu 2.21.1., 2.21.2.,  2.21.3.,  2.21.4.,  2.21.5.,  2.21.6.,  2.21.7.,  2.21.8. un 2.21.9.apakšpunktā minētajiem izglītību un kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem jāpievieno Polijas Republikas attiecīgās reģionālās arhitektu palātas izsniegta reģistrācijas apliecība, kas apliecina tiesības veikt arhitekta profesionālo darbību Polijas Republikas teritorijā;

2.22. Slovēnijas Republikā:

2.22.1. universitāšu arhitektūras fakultāšu izsniegti diplomi arhitektūrā ("univerzitetni diplomirani inženir arhitekture" vai "univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture") un Slovēnijas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt arhitekta profesionālo darbību Slovēnijas teritorijā;

2.22.2. universitātes diplomi, ar kuriem piešķirts profesionālais nosaukums "univerzitetni diplomirani inženir" vai "univerzitetna diplomirana inženirka" (univ.dipl.inž.), un Slovēnijas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt arhitekta profesionālo darbību Slovēnijas teritorijā;

2.22.3. līdz 1991.gada 25.jūnijam Dienvidslāvijas Federatīvajā Republikā izsniegti izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti vai izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kuru iegūšanai izglītība ir uzsākta Dienvidslāvijas Federatīvajā Republikā līdz 1991.gada 25.jūnijam, kas apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosau­kumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā, un Slovēnijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka tās teritorijā šiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumen­tiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovēnijas Republikā izsniegtiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, un Slovēnijas Repub­likas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir vismaz trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze arhitekta profesijā pēdējo piecu gadu laikā pirms attiecīgā dokumenta izsniegšanas dienas;

2.23. Slovākijas Republikā:

2.23.1. no 1950.gada līdz 1952.gadam Slovākijas Tehniskās universitātes (Bratislavā) izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "arhitektūra un ēku būvniecība" ("architektúra a pozemné staviteľstvo"), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris" (Ing.);

2.23.2. no 1952.gada līdz 1960.gadam Slovākijas Tehniskās universitātes Arhitektūras un ēku būvniecības fakultātes (Bratislavā) izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "arhitektūra" ("architektúra"), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris arhitekts" (Ing. arch.);

2.23.3. no 1952.gada līdz 1960.gadam Slovākijas Tehniskās universitātes Arhitektūras un ēku būvniecības fakultātes (Bratislavā) izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "ēku būvniecība" ("pozemné staviteľstvo"), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris" (Ing.);

2.23.4. no 1961.gada līdz 1976.gadam Slovākijas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Bratislavā) izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "arhitektūra" ("architektúra"), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris arhitekts" (Ing. arch.);

2.23.5. no 1961.gada līdz 1976.gadam Slovākijas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Bratislavā) izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "ēku būvniecība" ("pozemné stavby"), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris" (Ing.);

2.23.6. kopš 1977.gada Slovākijas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (Bratislavā) izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "arhitektūra" ("architektúra"), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris arhitekts" (Ing. arch.);

2.23.7. kopš 1977.gada Slovākijas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (Bratislavā) izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi speciali­tātē "pilsētprojektēšana" ("urbanizmus"), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris arhitekts" (Ing. arch.);

2.23.8. no 1977.gada līdz 1997.gadam Slovākijas Tehniskās universitātes Inženierceltniecības fakultātes (Bratislavā) izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "ēku būvniecība" ("pozemné stavby"), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris" (Ing.);

2.23.9. kopš 1998.gada Slovākijas Tehniskās universitātes Inženiercelt­niecības fakultātes (Bratislavā) izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "arhitektūra un ēku būvniecība" ("architektúra a pozemné stavby"), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris" (Ing.);

2.23.10. no 2000.gada līdz 2001.gadam Slovākijas Tehniskās universi­tātes Inženierceltniecības fakultātes (Bratislavā) izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "ēku būvniecība - specializācija: arhitektūra" ("pozemné stavby - špecializácia: architektúra"), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris" (Ing.);

2.23.11. kopš 2001.gada Slovākijas Tehniskās universitātes Inženiercelt­niecības fakultātes (Bratislavā) izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "ēku būvniecība un arhitektūra" ("pozemné stavby a architektúra"), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris" (Ing.);

2.23.12. kopš 1969.gada Mākslas un dizaina akadēmijas (Bratislavā) izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "arhitektūra" ("architektúra"), piešķirot šādus profesionālos nosaukumus:

2.23.12.1. līdz 1990.gadam - Akad. arch.;

2.23.12.2. no 1990.gada līdz 1992.gadam - Mgr. In.;

2.23.12.3. no 1992.gada līdz 1996.gadam - Mgr. Arch.;

2.23.12.4. kopš 1997.gada - Mgr. art.;

2.23.13. no 1981.gada līdz 1991.gadam Tehniskās universitātes Inženier­celtniecības fakultātes (Košicē (Košice)) izsniegti diplomi par studiju programmas apguvi specialitātē "ēku būvniecība" ("pozemné staviteľstvo"), piešķirot profesionālo nosaukumu "inženieris" (Ing.);

2.23.14. šo noteikumu 2.23.1., 2.23.2., 2.23.3., 2.23.4., 2.23.5., 2.23.6., 2.23.7., 2.23.8., 2.23.9., 2.23.10., 2.23.11., 2.23.12. un 2.23.13.apakšpunktā minētajiem izglītību un kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem jāpievieno:

2.23.14.1. Slovākijas Arhitektu palātas (Slovenská komora architektov) (Bratislavā) izsniegts sertifikāts specialitātēs "ēku būvniecība" ("pozemné stavby") vai "zemesierīcība" ("územné plánovanie") vai nenorādot specialitāti;

2.23.14.2. Slovākijas Inženierceltnieku palātas (Slovenská komora stavebných inžinierov) (Bratislavā) izsniegts sertifikāts specialitātē "ēku būvniecība" ("pozemné stavby")";

2.23.15. līdz 1993.gada 1.janvārim Čehoslovākijas Sociālistiskajā Repub­likā izsniegti izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti vai izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kuru iegūšanai izglītība ir uzsākta Čehoslovākijas Sociālistiskajā Republikā līdz 1993.gada 1.janvārim, kas apliecina personas tiesības lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un veikt patstāvīgu profesionālo darbību arhitekta profesijā, un Slovākijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka tās teritorijā šiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovākijas Republikā izsniegtiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, un Slovākijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir vismaz trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze arhitekta profesijā pēdējo piecu gadu laikā pirms attiecīgā dokumenta izsniegšanas dienas;

2.24. Islandes Republikā - šajos noteikumos minētie arhitekta izglītību un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti un Islandes kompetento institūciju izsniegts dokuments par pabeigtu praktisko apmācību Islandē;

2.25. Lihtenšteinas Firstistē - profesionālo augstskolu ("Fachhochschule") izsniegti diplomi, piešķirot profesionālo nosaukumu "Dipl.-Arch.(FH)";

2.26. Norvēģijas Karalistē:

2.26.1. Tronheimas universitātes Norvēģijas Tehnoloģiju institūta, Oslo Arhitektūras koledžas un Bergenas Arhitektūras koledžas izsniegti diplomi par arhitektūras studiju programmas apguvi ("sivilarkitekt");

2.26.2. "Norske Arkitekters Landsforbund" (NAL) biedra sertifikāts, ja izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti iegūti citā šo noteikumu 2.punktā minētajā valstī;

2.27. Šveices Konfederācijā:

2.27.1. Tehnisko augstskolu (Ecoles polytechniques fédérales, Eidgenössische Technische Hochschulen, Politecnici Federal) izsniegti diplomi par arhitektūras studiju programmas apguvi, ar kuriem ir piešķirti profesionālie nosaukumi (kvalifikācijas) "arch.dipl.EPF", "dipl.Arch.ETH" vai "arch.dipl.PF";

2.27.2. Ženēvas universitātes Arhitektūras skolas (Ecole d'architecture de l'Université de Genève) izsniegti diplomi par arhitektūras studiju programmas apguvi, ar kuriem ir piešķirts profesionālais nosaukums (kvalifikācija) "architecte diplômé EAUG";

2.27.3. Šveices Inženieru, arhitektu un tehniķu reģistra fonda (Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens, Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker, Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG)) izsniegti sertifikāti, ar kuriem ir piešķirti profesionālie nosaukumi "architecte REG A", "Architekt REG A" vai "architetto REG A".

3. Šo noteikumu 2.punktā minētajās valstīs izsniegtiem arhitekta kvalifikā­cijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību arhitekta profesijā saskaņā ar mītnes valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un apliecina likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām atbilstošu izglītību (attiecībā uz struktūru un saturu), bet arhitekta kvalifikācijas dokumentu apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir vismaz trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze arhitekta profesijā pēdējo piecu gadu laikā pirms attiecīgā dokumenta izsniegšanas dienas un arhitekta kvalifikācijas dokumenti ir izsniegti:

3.1. līdz 1995.gada 1.janvārim Austrijas Republikā, Somijas Republikā vai Zviedrijas Karalistē;

3.2. līdz 1987.gada 5.augustam pārējās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs;

3.3. līdz 2002.gada 1.jūnijam Šveices Konfederācijā.

4. Lai Latvijas Republikā iegūtu pastāvīgas prakses tiesības arhitekta profesijā (arhitekta prakses sertifikātu), šo noteikumu 2.punktā minētajiem arhitekta kvalifikācijas dokumentiem jāpievieno mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina vismaz trīs gadus ilgu profesionālo pieredzi arhitekta profesijā mītnes valstī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1985.gada 10.jūnija Direktīvas 85/384/EEK par diplomu, sertifikātu un citu kvalifikācijas apliecinājumu savstarpējo atzīšanu arhitektūrā, ieskaitot pasākumus efektīvai uzņēmējdarbības tiesību īstenošanai un brīvībai sniegt pakalpojumus.

Ministru prezidents                                                     A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministra vietā -

tieslietu ministre                                                          S.Āboltiņa 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu: